Váci Radnóti Miklós Általános Iskola

OM azonosító: 037736

A kép Kuruczné Paál Mária munkája

2600 Vác Radnóti . 7.
telefon: 06-27-315-187, 06-27-302-686
e-mail: radigh@radnoti-vac.sulinet.hu

Alapítva: 1978. évben

Iskolánk honlapjának új teszt verziója.

Facebook oldalunk ide kattintva érhető el!

Kérjük támogassa adója 1%-val a Váci Radnóti Miklós Általános Iskola Kis Herceg Alapítványát!

Adószám: 18664751-1-13 Kedvezményezett: A Kis Herceg Alapítvány

Általános iskolák 2017/2018. tanév első évfolyamaira történő beiratkozásra vonatkozóan

Az általános iskolai beiratkozás ideje:
2017. április 20. (csütörtök 8.00-19.00)
2017. április 21. (péntek 8.00-18.00)

Előzetes feladatok:

Az iskolai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről a járási hivatal közleményt vagy hirdetményt ad ki a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal.
A megyeszékhely szerinti járási hivatal a kijelölt körzetekről február utolsó napjáig tájékoztatja a tankerületi központokat.
A tankerületi igazgató gondoskodik arról, hogy valamennyi általános iskola közzétegye a saját honlapján a felvételi körzetére vonatkozó információkat.
Ahol sport- és művészeti emelt szintű oktatás folyik, és ehhez az iskola pedagógiai programja szerint alkalmassági vizsga szükséges, az iskolai beiratkozás időpontja előtt azok eredményeiről tájékoztatják a szülőket.

A beíratással kapcsolatos feladatok:

Az iskola igazgatója gondoskodik a beíratás napján a megfelelő személyi és tárgyi feltételek biztosításáról.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
• A gyermek nevére kiállított személyi azonosító.
• A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
• Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás.
 óvodai szakvélemény
 járási szakértői bizottság szakértői véleménye
 sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
• Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről: (2. számú melléklet)
• Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (3. számú melléklet) ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók.

A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak, vagy, ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának.
A beiskolázás során az intézmény dolgozói rögzítik a gyermekek beiskolázáshoz szükséges adatait.

Beiratkozást követő feladatok:

Tankerületi igazgatói értekezlet összehívása:
Az intézményvezetők tájékoztatják a tankerületi igazgatót a felvételre, elutasításra és sorsolásra javasolt tanulókról.
A tanulók osztályba sorolásának tervezésénél figyelembe kell venni azon körülményt, hogy lehetnek olyan, az iskola felvételi körzetébe tartozó tanulók, akiket a fellebbezési eljárás eredményeként el kell helyezni az adott iskolában.  Figyelemmel kell lenni arra, hogy az óvodák által a szakszolgálati ellátórendszerbe irányított tanulóknak beiskolázására született-e már döntés, illetve az mikorra várható.
A tankerületi igazgató
• meghatározza az adott iskolában a 2017/2018. tanévben indítható első osztályok számát,
• dönt a maximális osztálylétszám túllépésének engedélyezéséről

Az intézményvezetők meghozzák a tanulók felvételével kapcsolatos döntésüket
• a gyermek felvételéről szóló írásbeli tájékoztató (4. számú melléklet)
• a gyermek felvételének elutasításról szóló határozat (5. számú melléklet)
melyeket 2017 . április 28-ig írásban meg kell küldeni az érintett szülők részére

További fontos tudnivalók

1. A felvétel elutasítása esetén a szülő, a köznevelési törvény 37.§ (2)-(3) bekezdése alapján érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be kérelmet a kézhezvételtől számított 15 napon belül. Az eljárást megindító kérelmet, a fellebbezést a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szó 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: KET) 102. § (1) bekezdése értelmében a fellebbezést annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta. Ha a fellebbezést a fellebbezés elbírálására jogosult hatóságnál nyújtják be, a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság a fellebbezést megküldi az első fokú döntést hozó hatóság részére. Elkésettség címén a fellebbezés nem utasítható el, ha a fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőben a fellebbezést az elbírálására jogosult hatóságnál terjeszti elő.
A fentiek értelmében az eljárást megindító kérelmet, fellebbezést az iskolaigazgatónak kell benyújtani. Az igazgató javaslatával és a keletkezett iratokkal együtt 8 napon belül megküldi a másodfokon eljáró tankerületi igazgató részére, ha saját hatáskörben döntését változatlanul fenntartja.

2. A benyújtott kérelmeket a tankerületi központ a beérkezéstől számított 21 napon belül köteles elbírálni.

3. Az iskolaigazgató a járási hivatalnak jelzi, ha nem íratták be intézményébe a felvételi körzetében élő tanköteles tanulót, és arról is értesítést küld, ha körzeten kívüli gyermeket vett fel. Az Etika/Hit- és erkölcstan oktatásra vonatkozó nyilatkozatot a beíratáskor meg kell tennie a szülőknek!

A tanulók étkezési lemondásának rendje 2015. február 1-től változik!

1. Az étkezéssel kapcsolatos „jelentés – visszajelentés” szabályai minden iskolánkban jelenleg ill. a későbbiek folyamán étkező tanulónkra (az ingyenesen és kedvezményesen étkezőkre is) vonatkozik.

2. Az étkezés lejelentését – visszajelentését a szülőnek az iskola titkárságán kell jelezni a tárgynapot megelőző napon 7.30 és 9.30 között.
Elérhetőségek: telefon: 27/315-187
email: radnotietkezes@gmail.com
A jelentés tartalmazza a gyermek nevét, osztályát és a távollét várható időtartamát.

3. Az aznapi étkezés lemondására nincs lehetőség.

4. A tanulók étkezési nyilvántartását az iskolatitkár vezeti és koordinálja. Naponta 9.30 órakor összesíti a jelentéseket és továbbítja az élelmezésvezetőnek!

5. Az első, jelzés nélküli távolmaradási napon az étkezést a tanuló számára biztosítják, ezért ez számlázásra is kerül.

6. Ha a korábban hiányzó tanuló előző napi visszajelentés nélkül érkezik az intézménybe, részére étkezést nem tud biztosítani a főzőkonyha! (Kivéve hétfő, ill. a hét első munkanapja.)

7. A kiadott étkezési csekk kiállítási dátumáig jelentett hiányzás levonásra kerül, a kiállítás dátuma utáni hiányzás utólag lesz levonva.

Kérjük a szülők megértő együttműködését, a le- és visszajelentési időszak pontos betartását!

Köszönettel: Vezetőség és Titkárság

Minden tanuló ezentú ingyen használhatja az MS-Office 365 szoftvert. A programcsomagot 5 példányban (5 eszközön) lehet jogtisztán telepízeni!

További részletek és a program letöltése: www.tisztaszoftvet.hu oldalon.
Tájékoztató letöltése!