A Radnóti Miklós Általános Iskola etikai kódexe

Etikai kódexünk célja, hogy etikai kérdésekben segítséget nyújtson a törvényileg nem szabályozott kérdésekben, olyan morális problémáknak, jelenségeknek a megítélésében, eldöntésében, megoldásában és értékelésében, melyek a pedagógiai kapcsolatokban és folyamatokban felmerülnek.
Elveink a diákok, a szülők, a tanárok közötti megállapodás eredményeként alakultak ki, ezért elvárható, hogy a közösség minden tagja azt magára nézve kötelező érvényűnek tekintse.
A problémák sokfélék, ezért nem törekedhettünk a teljességre, nyitottak vagyunk az újonnan felmerülő kérdések megvitatására, beillesztésére, az egyes pontok átértékelésére, természetesen csak az érintett felek jóváhagyásával.
Etikai vétség esetén a szülők, diákok, technikai dolgozók és pedagógusok által választott etikai bizottságok illetékesek eljárni.

Az iskola valamennyi dolgozójára vonatkozó etikai szabályok

 • Iskolánkban a vezetők és a munkatársak közötti kapcsolatot a korrektség, a tárgyilagosság, az őszinteség, a kölcsönös bizalom és tisztelet jellemzi.
 • Elvárhatjuk emberi méltóságunk és személyi jogaink tiszteletben tartását, és egyben kötelességünk másokkal szemben ugyanezt gyakorolni.
 • Saját tevékenységükben hozzájárulunk az iskola célkitűzéseinek megvalósításához és vállalt feladataink elvégzéséhez. Sem tetteinkkel, sem nyilatkozatainkkal nem csorbítjuk az intézményünk és a hivatásunk hírnevét. Tudatában vagyunk annak, hogy nyilvános – az iskolán belüli vagy azon kívüli – megnyilatkozásainkban az intézményt is képviseljük.
 • Fellépünk az olyan megnyilvánulásokkal szemben, amelyek az iskolát, annak dolgozóit és diákjait indokolatlanul negatív színben tüntetik fel.
 • Felelősen vállaljuk el a ránk bízott feladatokat – előre mérlegelve, hogy azok elvégzését a képességeink és a körülményeink lehetővé teszik-e.
 • Egymás munkáját és megvalósult eredményét megbecsüljük.
 • Az iskola munkahely, ezért a viseletünk szolid, alkalomhoz illő, tiszta, kulturált. Megjelenésünkben és ruházatunkban mértéktartóak vagyunk, kerüljük a hivalkodó, feltűnő, szélsőséges öltözködést és hajviseletet.
 • Fellépünk az erkölcsiséget veszélyeztető jelenségek ellen. Az erőszakos és az emberi méltóságot sértő megnyilvánulások minden formáját elutasítjuk.
 • Önkritikusan viszonyulunk saját munkánkhoz, azt állandóan ellenőrizzük és értékeljük.
 • A külső szakmai ellenőrzést és értékelést nyitottan, együttműködően fogadjuk.
 • Testi és lelki egészségünket ápoljuk. Betegség esetén csak abban az esetben végezzük tovább a munkánkat, ha az a környezetünkre és magunkra nem ártalmas.

Tanárok etikai kódexe

 • A pedagógusetika négy követelménye a következők szerint határozható meg: Tiszteljük tanítványainkat, tanítványaink szüleit, kollégáinkat, önmagunkat és hivatásunkat.
 • Folyamatos, kollegiális munkakapcsolatot tartunk és együttműködünk a nevelőtestület tagjaival a nevelési és a szakmai kérdésekben. Érdeklődünk kollégáink munkája iránt, a tapasztalatainkat megosztjuk egymással. Nem teszünk a munkatársainkra lekicsinylő, bántó, igazságtalan megjegyzést – különösen a diákok előtt nem.
 • Konfliktusainkat türelmes és eredményes párbeszédben, egymás között oldjuk meg. Nyitottan fogadjuk a nevelőtársak szakmai észrevételeit, akár elismerők, akár kritikusak ránk nézve. Saját szakmai megállapításainknak korrekt módon adunk hangot, akár elismerőek, akár kritikusak másokra nézve.
 • Személyiségünkben, módszereinkben sokszínűek vagyunk, de az erkölcsi kérdések megítélésében – a nevelési programunknak megfelelően – egységes fellépésre törekszünk.
 • Ápoljuk, műveljük és védjük az anyanyelvünket.
 • Értelmiségi szerepünkhöz az életvitelünkkel – az egyéniségünk vállalása és megmutatása mellett –méltóak maradunk.
 • Mindannyian küzdünk az elszürkülés, az üres rutinból végzett munka ellen.
 • Állandó önképzéssel gyarapítjuk, fejlesztjük hivatásunk gyakorlásához szükséges tudásunkat.
 • A tapasztaltabb pedagógusok kiemelten törődnek a kezdőkkel, és szakmai tanácsokkal segítik a munkájukat.
 • Életvitelünkben érvényesítjük a környezettudatos, környezetvédő gondolkodást.
 • Tévedhetünk, hibázhatunk; a hibák megelőzésére, illetve a kijavításukra törekvés azonban etikai kötelességünk.
 • Amennyiben vállalunk politikai szerepet, akkor azt időben és térben határozottan elkülönítjük a nevelőmunkától.
 • Tanítványaink között hátrányos megkülönböztetést nem alkalmazunk, tiszteletben tartjuk az egyéniségüket és az emberi méltóságukat. Tartózkodunk attól, hogy bármelyik diákunk tevékenységét, eredményét bántóan értékeljük.
 • Ha a növendékeink igénylik, segítséget nyújtunk a személyes konfliktusaik, problémáik megoldásában.
 • Segítjük tanítványaink pályaválasztását, érdeklődünk a volt növendékek életpályája iránt.
 • A munkatervünk megvalósulását figyelemmel kísérjük, és szükség esetén módosítjuk.
 • A tanítás-tanulás folyamatában egyaránt ügyelünk a tananyag megértetésére, az elsajátíttatására, a gyakoroltatásra, a fejlesztésre, az alkalmazásra, a rendszerezésre, az ellenőrzésre és az értékelésre.
 • A foglalkozásokat pontosan és felkészülten tartjuk meg.
 • Az ismereteket és a véleményeket felelősen közvetítjük a növendékeinknek, nyitottak maradunk a más vélekedésekre.
 • A tanulók írásbeli munkáit legkésőbb tíz munkanapon belül kijavítjuk annak érdekében, hogy tanítványaink időben kapjanak visszajelzést a tananyag elsajátításának mélységéről.
 • Kötelességünk, hogy a diákjainkat világosan tájékoztassuk az elvárásainkról.
 • A szóbeli vagy az írásbeli számonkéréskor a diák által elvégzendő feladatot úgy szabjuk meg, hogy azt a diák a megfelelő felkészülés után teljesíteni tudja.
 • Az értékelés nyilvános és egységes szempontok szerint, elfogulatlanul történik.
 • Ügyelünk a feladatsorok egyforma nehézségi szintjére, ha a feladatok nem azonosak minden tanuló számára. ( A/B csoport)
 • Rossz érdemjegy esetén egyértelműen a diák tudomására hozzuk az értékelés indokait és az elvárt helyes választ, ha a diák ezt kéri.
 • Növendékeink érdekeit szem előtt tartva felkészítjük őket a versenyekre, a nyilvános szereplésekre. A tanítványainkat felkészítés nélkül nem küldjük sem versenyre, sem nyilvános közszereplésre.
 • Felelősen választunk tankönyveket és taneszközöket.
 • Akkor fegyelmezünk vagy büntetünk, amikor szakmai szempontból ezt tartjuk a legcélravezetőbb pedagógiai eljárásnak.
 • Magunk és mások magánéleti problémáját nem visszük a tanulók közé.
 • Diákjainkat vagy az iskola más tanulóját magáncéllal munkára nem kérjük és nem késztetjük.
 • Saját tanítványainkat anyagi ellenszolgáltatásért külön nem tanítjuk.

A tanár-szülő kapcsolat etikai normái

 • Növendékeink szüleivel kapcsolatot tartunk, amelynek a kölcsönös tisztelet és a megbecsülés az alapja.
 • Hátrányosan egyik szülőt sem különböztetjük meg.
 • A szülői értekezleten csak az egész tanulócsoportot érintő kérdéseket, gondokat, feladatokat tárgyaljuk meg.
 • A szülőkkel folytatott beszélgetések – családdal kapcsolatos – információit szigorúan bizalmasan kezeljük, azokat csak a növendékek érdekében használjuk fel.
 • A szülők munkáját saját célra nem vesszük igénybe.
 • A szülők anyagi helyzetének ismeretében - ahol szükséges -, kezdeményezzük a szociális segítségnyújtást.
 • Sem a szülőktől, sem a növendékeinktől olyan ajándékot nem fogadunk el, amely értékénél vagy az ajándékozás módjánál fogva lekötelezettséghez vezethet.
 • Pénzbeszedéssel nem foglalkozunk. Amennyiben ez mégis szükséges, csak a szülők teljes körű egyetértésével tesszük, a pénz felhasználásáról pontos elszámolást készítünk.

A szülő-tanár kapcsolat etikai normái

 • A szülő és a pedagógus kapcsolat egyenrangú partneri kapcsolat, melynek alapja a kölcsönös tisztelet és megbecsülés.
 • A szülői értekezleten - és szükség szerint a fogadóórákon – részt veszünk.
 • Bárminemű problémánk esetén mihamarabb felvesszük a kapcsolatot az érintett nevelővel, és igyekszünk az ügyet tárgyilagosan személyesen tisztázni vele.
 • A szülői elégedettségi mérőlapokat a nevelő-oktató munka javítása érdekében felelősen töltjük ki.
 • A pedagógus jelzésére kötelesek vagyunk vele érdemben felvenni a kapcsolatot.
 • Segítjük a szülői munkaközösség munkáját.
 • A gyermekünk iskolában ért sérelmét nem az illető diákkal vagy szüleivel rendezzük, mert ez az intézmény feladata és hatásköre.
 • Konfliktusok kezeléskor elfogultságról nem teszünk bizonyosságot a gyerek előtt.
 • Elfogadjuk a pedagógus által segítő szándékkal feltárt hiányosságokat, és igyekszünk megoldást találni.
 • A közösen hozott döntések előkészítésében aktívan részt veszünk, majd azokat betartjuk.
 • Gyermekünket időben indítjuk az iskolába, csak indokolt esetben engedélyezzük a távolmaradását, ezt jelezzük az osztályfőnöknek.
 • Gondoskodunk róla, hogy a szükséges tanszereket igen, de fölösleges és veszélyes tárgyakat ne vigyen magával.
 • Figyelemmel kísérjük a gyermekünk tanulmányi munkáját, az otthoni írásbeli és szóbeli házi feladatait.
 • Figyelünk arra, hogy a gyermek mennyi zsebpénzt visz az iskolába, kirándulásra, egyéb rendezvényre, és azt mire költi.
 • Gyermekünk ruházatára és megjelenésére ügyelünk, akár hétköznapi, akár ünnepi viseletéről van szó, hogy életkorának megfelelő és iskolához illő legyen.
 • A gyermekünkkel szembeni elvárásunk, hogy a társaival, azok szüleivel, a pedagógusokkal és az iskola minden dolgozójával szemben tisztelettudóan beszéljen és viselkedjen.

Diákok etikai kódexe

 • Az iskola házirendjének minden pontját betartjuk. Elkötelezettek vagyunk iskolánk iránt.
 • Kötelességünknek érezzük, hogy rendszeresen tanuljunk. Képességeinknek megfelelően igyekszünk a tananyagot megérteni. Tudomásul vesszük, hogy a tanulás saját érdekünket szolgálja.
 • A hatékony munkavégzés érdekében felszerelésünket mindig hiánytalanul elhozzuk, a házi feladatainkat elkészítjük, megtanuljuk. Indokolatlanul nem hiányzunk.
 • Az iskolában a tanítás előtt illetve a tanítási órákon pontosan jelenünk meg. A tanórákon felkészülten és fegyelmezetten veszünk részt. Az órán nem zavarjuk a társainkat, a tanárainkat, mert nekik is joguk van a tanuláshoz, a munkájuk végzéséhez.
 • Véleményünket a diáktársainkról, a tanárainkról, az iskola többi dolgozójáról olyan módon fogalmazzuk meg, hogy az az illető emberi méltóságát és a személyiségi jogait ne sértse.
 • Nem használunk ízléstelen, durva, sértő kifejezéseket. Tartózkodunk a trágár beszédtől és a fizikai durvaságtól. Nem megengedhető az agresszív viselkedés, a verekedés, egymás megalázása, fenyegetése, gúnyolása, provokálása.
 • Tiszteletben tartjuk mások személyes tulajdonát, megbecsüljük egymás munkáját, erőfeszítéseit. A viselkedésünket, a magatartásunkat a kulturált emberekre jellemző jó modor, udvariasság, ízlés és önkontroll jellemezi. Segítjük a kisebbeket, és a kisebbek tisztelettel tartoznak a nagyobbaknak.
 • Legjobb tudásunk szerint teljesítjük a közösségtől kapott feladatokat, és legjobb tudásunk szerint képviseljük az iskolánkat a különböző sport- és tanulmányi versenyeken, a vetélkedőkön és a nyilvános szerepléseken.
 • Lehetőségeinktől és képességeinktől függően társainknak segítséget nyújtunk.
 • Társaink között hátrányos megkülönböztetést nem alkalmazunk, társaink egyéniségét, emberi méltóságát tiszteletben tartjuk.
 • Szüleinket az iskolai eseményekről pontosan, rendszeresen és elfogulatlanul tájékoztatjuk.
 • Közreműködünk a saját környezetünk alakításában, rendben tartásában, illetve az iskola helyiségeit, eszközeit rendben tartjuk, rendeltetésszerűen használjuk.
 • A mobiltelefonjainkat, az mp3 lejátszót, egyéb műszaki cikket a tanórán kikapcsolt állapotban tartjuk.
 • Az iskola munkahely, ezért viseletünk szolid, alkalomhoz illő, tiszta, kulturált, a megjelenésünkben és a ruházatunkban mértéktartóak vagyunk, kerüljük a hivalkodó, feltűnő, szélsőséges öltözködést és hajviseletet.
 • Életvitelünkben érvényesítjük a környezettudatos, környezetvédő gondolkodást, törekedünk az egészségünk megóvására. A szemfesték, a körömlakk, a műköröm, a festett és melírozott haj, a rúzs, nem az életkorunknak megfelelő kozmetikumok, ezért ezeket nem használjuk.
 • Nem viselünk testékszereket, mert adott esetben balesetet okozhatnak.
 • Színházban és más kulturális programokon, kirándulásokon alkalomhoz illő öltözetben jelenünk meg, és úgy viselkedünk, hogy ne hozzunk szégyent sem magunkra, sem a társainkra, sem a kísérőinkre.
 • Az ebédlőben beállunk a sorba, nem lökdösődünk, betartjuk a kulturált étkezés szabályait.
 • A taneszközeinkre, az iskolába magunkkal hozott értéktárgyainkra (kabát, pulóver, mobil, stb.) vigyázunk; nem hagyjuk őket gazdátlanul kallódni.
 • Szünetekben nem írunk/másolunk házi feladatot, nem rohangálunk a folyosón. Nem szórjuk szerte-szét mindazt, ami fölöslegessé vált számunkra.
 • Sportolunk, egészségesen élünk. Nem használunk kábítószert, alkoholt, cigarettát. Használatuk lelki gyengeségre utal, nem dicsőség.
 • A mosdóban ügyelünk a higiéniai szabályokra.
 • Tudatában vagyunk annak, hogy az iskolán kívüli magatartásunk nemcsak magunkat, hanem az iskolánkat, közösségünket is minősíti, ezért az iskolán kívül is betartjuk a kulturált viselkedés szabályait.
Vác 2012. május