Közlemények

Tisztelt Szülők!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy „A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet” 123§-126§ alapján az iskola neve:

VÁCI RADNÓTI MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Kérem a fentiek tudomásul vételét. Vác, 2013. június 25.
Laczi István igazgató

A Pedagógiai Szakszolgálat körzetének letöltése!

A hit- és erkölcstant tanító egyházak elérhetőségének letöltése.

Az oktatást vállaló egyházi jogi személy tájékoztatása alapján a követkekző információkat közöljük:

Római Katolikus Egyház
Székhely: 2600 Vác, Vörösmarty tér 1.
06-27-312-010
Képviselő: Rolik Róbert plébános Mérő Réka hitoktató

Vác-Felsővárosi Református Egyházközség
Székhely: 2600 Vác, Dózsa György u. 54.
Képviselő: Dr. Borsi Attila

Váci Evangélikus Egyházközség
Székhely: 2600 Vác, Eötvös utca 1.
06-27-311-452
vac@lutheran.hu
vacevegyhaz@vnet.hu
Képviselő: Detre János ev.parókus lelkész

Magyarországi Baptista Egyház
Székhely: 2600 Vác, Gombási út 66.
Képviselő: Meláth Attila baptista lelkész

Hit Gyülekezete
Székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 69.
Képviselő: Moravcsik Attila

Laczi István igazgató

Tájékoztató

A nyilatkozat letöltéséhez kattintson ide!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 35. § (’) bekezdése alapján az erkölcstan óra helyett választott hit- és erkölcstan oktatás megszervezéséhez kapcsolódó adatkezelésről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) – 2013. szeptember 1-jén hatályba lépő – 35. §-a alapján az állami általános iskolákban a kötelező erkölcstan óra helyett a szülők választhatják gyermeküknek az országgyűlés által elismert egyházak és azok belső egyházi jogi személye által folytatott hit- és erkölcstan oktatást is – felmenő rendszerben először a 2013/2014. tanévben az általános iskolák első és ötödik évfolyamán – azzal, hogy ez utóbbi választása esetén és a tanulócsoport indítását követően az a tanuló számára kötelező tanórai foglalkozássá válik.

A hit- és erkölcstan órára történő jelentkezés részletes szabályait a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 14. § (5) bekezdés b) pont, 182/A-182/B. §-a állapítja meg.

Önök, mint szülők nyilatkozhatnak arról, hogy kötelező tanórai foglalkozásként gyermekük számára az erkölcstan oktatást, vagy valamelyik, az Országgyűlés által elismert egyház vagy annak belső egyházi jogi személye által szervezett hit- és erkölcstan oktatást választanak. Felhívjuk a figyelmüket, hogy ez a nyilatkozattétel egy lehetőség az Önök számára és nem kötelezettség. Ugyanis az EMMI rendelet megállapítja, hogy ha a szülő nem tesz nyilatkozatot, akkor az iskola a tanuló számára az erkölcstan tantárgy oktatását szervezi meg.

Abban az esetben, ha a szülő gyermeke számára a hit- és erkölcstan oktatást választja, akkor szükséges, hogy az erre vonatkozó nyilatkozatával egyidejűleg önkéntes írásbeli adatkezelési hozzájárulást is átadjon az iskolának. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (2) bekezdés a) pontja.

Az önkéntes írásbeli adatkezelési hozzájárulással Ön mint szülő hozzájárul ahhoz, hogy az iskola a hit- és erkölcstan oktatásra vonatkozó írásbeli nyilatkozatát a hit- és erkölcstan óra megszervezése érdekében nyilvántartsa és ezt követően a gyermeke nevét és osztálya megnevezését továbbítsa a hit- és erkölcstan oktatást végző, az Országgyűlés által elismertegyháznak vagy belső egyházi jogi személynek.

Az adatkezelés célja az Önök jelentkezése alapján az önként vállalt hit- és erkölcstan órák Országgyűlés által elismert egyház vagy annak belső egyházi jogi személye általi megszervezésének biztosítása.

Az adatkezelési feladatokat (adatfelvétel, adatrögzítés, adattovábbítás) az állami általános iskolák látják el. Az Önök nyilatkozatát az iskola munkatársai veszik át. A munkatársak a nyilatkozatokat átadják az iskola igazgatójának.

Az Országgyűlés által elismert egyházak és azok belső egyházi jogi személyei az iskola igazgatójától kapják meg a tanulók adatait annak érdekében, hogy a jelentkezett tanulók számának és évfolyamának függvényében nyilatkozzanak az iskolának, hogy vállalják-e az adott iskolában az érintett tanulóknak a hit- és erkölcstan oktatást. Az Országgyűlés által elismert egyházak és azok belső egyházi jogi személyei az Önök gyermekeinek a részükre átadott név- és osztály adataival további, eltérő célú tevékenységet nem folytathatnak. Gyermekeik személyes adatait az iskolán és az érintett bevett egyházon és annak belső egyházi jogi személyén kívül további személyek nem ismerhetik meg, azok más személyeknek nem adhatók át, nyilvánosságra nem hozhatók. Tekintettel arra, hogy személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges ideig kezelhető, és az EMMI rendelet 14. § (5) bekezdése alapján az iskolának minden év május 20-áig fel kell mérnie, hogy a tanuló a következő tanévben erkölcstan vagy hit- és erkölcstan órán kíván-e rést venni, ezért a következő tanév megkezdését követően az előző évre vonatkozó személyes adatok megsemmisítésre kerülnek. Az iskolák a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot csak az egyes, az Országgyűlés által elismert egyházak és azok belső egyházi jogi személyei hit- és erkölcstan oktatására kialakított tanuló csoportok létszámáról tájékoztatják június 30-áig tehát gyermekeik személyes adatai és az egyes tanulók választásával érintett egyház megnevezése nem kerül a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz sem.

Az adatkezeléssel összefüggésben, az Infotv.-ben foglaltak szerint Ön bármikor tájékoztatást kérhet gyermeke személyes adatainak kezeléséről. Kérheti továbbá gyermeke személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását (lásd: Infotv. 14-15. § 17. §), természetesen figyelemmel kell lennie arra, hogy a hit- és erkölcstan oktatásra vonatkozó választása minimum egy tanévre szól, továbbá arra, hogy választását minden év május 20-ig módosíthatja a következő tanévre vonatkozóan.

Ha az adatkezelés jogszerűségét kifogásolja, tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, valamint a bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. (lásd: Infotv. 21. §, 22. §, 52. §).

Kis Herceg Alapítvány

Alapítványunk 2016-ban a felajánlott szja 1%-ból 643 623 Ft-t kapott!

Köszönjük!

Diák Sportkör