Radnoti - Etikai kódex

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

OM azonosító: 037736 (Nyitvatartási idő: Hétfőtöl-Péntekig 7.30-16.00)

A Radnóti Miklós Általános Iskola etikai kódexe

Etikai kódexünk célja, hogy etikai kérdésekben segítséget nyújtson a törvényileg nem szabályozott kérdésekben, olyan morális problémáknak, jelenségeknek a megítélésében, eldöntésében, megoldásában és értékelésében, melyek a pedagógiai kapcsolatokban és folyamatokban felmerülnek.
Elveink a diákok, a szülõk, a tanárok közötti megállapodás eredményeként alakultak ki, ezért elvárható, hogy a közösség minden tagja azt magára nézve kötelezõ érvényûnek tekintse.
A problémák sokfélék, ezért nem törekedhettünk a teljességre, nyitottak vagyunk az újonnan felmerülõ kérdések megvitatására, beillesztésére, az egyes pontok átértékelésére, természetesen csak az érintett felek jóváhagyásával.
Etikai vétség esetén a szülõk, diákok, technikai dolgozók és pedagógusok által választott etikai bizottságok illetékesek eljárni.

Az iskola valamennyi dolgozójára vonatkozó etikai szabályok

 

 • Iskolánkban a vezetõk és a munkatársak közötti kapcsolatot a korrektség, a tárgyilagosság, az õszinteség, a kölcsönös bizalom és tisztelet jellemzi.
 • Elvárhatjuk emberi méltóságunk és személyi jogaink tiszteletben tartását, és egyben kötelességünk másokkal szemben ugyanezt gyakorolni.
 • Saját tevékenységükben hozzájárulunk az iskola célkitûzéseinek megvalósításához és vállalt feladataink elvégzéséhez. Sem tetteinkkel, sem nyilatkozatainkkal nem csorbítjuk az intézményünk és a hivatásunk hírnevét. Tudatában vagyunk annak, hogy nyilvános – az iskolán belüli vagy azon kívüli – megnyilatkozásainkban az intézményt is képviseljük.
 • Fellépünk az olyan megnyilvánulásokkal szemben, amelyek az iskolát, annak dolgozóit és diákjait indokolatlanul negatív színben tüntetik fel.
 • Felelõsen vállaljuk el a ránk bízott feladatokat – elõre mérlegelve, hogy azok elvégzését a képességeink és a körülményeink lehetõvé teszik-e.
 • Egymás munkáját és megvalósult eredményét megbecsüljük.
 • Az iskola munkahely, ezért a viseletünk szolid, alkalomhoz illõ, tiszta, kulturált. Megjelenésünkben és ruházatunkban mértéktartóak vagyunk, kerüljük a hivalkodó, feltûnõ, szélsõséges öltözködést és hajviseletet.
 • Fellépünk az erkölcsiséget veszélyeztetõ jelenségek ellen. Az erõszakos és az emberi méltóságot sértõ megnyilvánulások minden formáját elutasítjuk.
 • Önkritikusan viszonyulunk saját munkánkhoz, azt állandóan ellenõrizzük és értékeljük.
 • A külsõ szakmai ellenõrzést és értékelést nyitottan, együttmûködõen fogadjuk.
 • Testi és lelki egészségünket ápoljuk. Betegség esetén csak abban az esetben végezzük tovább a munkánkat, ha az a környezetünkre és magunkra nem ártalmas.

 

Tanárok etikai kódexe

 

 • A pedagógusetika négy követelménye a következõk szerint határozható meg: Tiszteljük tanítványainkat, tanítványaink szüleit, kollégáinkat, önmagunkat és hivatásunkat.
 • Folyamatos, kollegiális munkakapcsolatot tartunk és együttmûködünk a nevelõtestület tagjaival a nevelési és a szakmai kérdésekben. Érdeklõdünk kollégáink munkája iránt, a tapasztalatainkat megosztjuk egymással. Nem teszünk a munkatársainkra lekicsinylõ, bántó, igazságtalan megjegyzést – különösen a diákok elõtt nem.
 • Konfliktusainkat türelmes és eredményes párbeszédben, egymás között oldjuk meg. Nyitottan fogadjuk a nevelõtársak szakmai észrevételeit, akár elismerõk, akár kritikusak ránk nézve. Saját szakmai megállapításainknak korrekt módon adunk hangot, akár elismerõek, akár kritikusak másokra nézve.
 • Személyiségünkben, módszereinkben sokszínûek vagyunk, de az erkölcsi kérdések megítélésében – a nevelési programunknak megfelelõen – egységes fellépésre törekszünk.
 • Ápoljuk, mûveljük és védjük az anyanyelvünket.
 • Értelmiségi szerepünkhöz az életvitelünkkel – az egyéniségünk vállalása és megmutatása mellett –méltóak maradunk.
 • Mindannyian küzdünk az elszürkülés, az üres rutinból végzett munka ellen.
 • Állandó önképzéssel gyarapítjuk, fejlesztjük hivatásunk gyakorlásához szükséges tudásunkat.
 • A tapasztaltabb pedagógusok kiemelten törõdnek a kezdõkkel, és szakmai tanácsokkal segítik a munkájukat.
 • Életvitelünkben érvényesítjük a környezettudatos, környezetvédõ gondolkodást.
 • Tévedhetünk, hibázhatunk; a hibák megelõzésére, illetve a kijavításukra törekvés azonban etikai kötelességünk.
 • Amennyiben vállalunk politikai szerepet, akkor azt idõben és térben határozottan elkülönítjük a nevelõmunkától.
 • Tanítványaink között hátrányos megkülönböztetést nem alkalmazunk, tiszteletben tartjuk az egyéniségüket és az emberi méltóságukat. Tartózkodunk attól, hogy bármelyik diákunk tevékenységét, eredményét bántóan értékeljük.
 • Ha a növendékeink igénylik, segítséget nyújtunk a személyes konfliktusaik, problémáik megoldásában.
 • Segítjük tanítványaink pályaválasztását, érdeklõdünk a volt növendékek életpályája iránt.
 • A munkatervünk megvalósulását figyelemmel kísérjük, és szükség esetén módosítjuk.
 • A tanítás-tanulás folyamatában egyaránt ügyelünk a tananyag megértetésére, az elsajátíttatására, a gyakoroltatásra, a fejlesztésre, az alkalmazásra, a rendszerezésre, az ellenõrzésre és az értékelésre.
 • A foglalkozásokat pontosan és felkészülten tartjuk meg.
 • Az ismereteket és a véleményeket felelõsen közvetítjük a növendékeinknek, nyitottak maradunk a más vélekedésekre.
 • A tanulók írásbeli munkáit legkésõbb tíz munkanapon belül kijavítjuk annak érdekében, hogy tanítványaink idõben kapjanak visszajelzést a tananyag elsajátításának mélységérõl.
 • Kötelességünk, hogy a diákjainkat világosan tájékoztassuk az elvárásainkról.
 • A szóbeli vagy az írásbeli számonkéréskor a diák által elvégzendõ feladatot úgy szabjuk meg, hogy azt a diák a megfelelõ felkészülés után teljesíteni tudja.
 • Az értékelés nyilvános és egységes szempontok szerint, elfogulatlanul történik.
 • Ügyelünk a feladatsorok egyforma nehézségi szintjére, ha a feladatok nem azonosak minden tanuló számára. ( A/B csoport)
 • Rossz érdemjegy esetén egyértelmûen a diák tudomására hozzuk az értékelés indokait és az elvárt helyes választ, ha a diák ezt kéri.
 • Növendékeink érdekeit szem elõtt tartva felkészítjük õket a versenyekre, a nyilvános szereplésekre. A tanítványainkat felkészítés nélkül nem küldjük sem versenyre, sem nyilvános közszereplésre.
 • Felelõsen választunk tankönyveket és taneszközöket.
 • Akkor fegyelmezünk vagy büntetünk, amikor szakmai szempontból ezt tartjuk a legcélravezetõbb pedagógiai eljárásnak.
 • Magunk és mások magánéleti problémáját nem visszük a tanulók közé.
 • Diákjainkat vagy az iskola más tanulóját magáncéllal munkára nem kérjük és nem késztetjük.
 • Saját tanítványainkat anyagi ellenszolgáltatásért külön nem tanítjuk.

A tanár-szülõ kapcsolat etikai normái

 

 

 • Növendékeink szüleivel kapcsolatot tartunk, amelynek a kölcsönös tisztelet és a megbecsülés az alapja.
 • Hátrányosan egyik szülõt sem különböztetjük meg.
 • A szülõi értekezleten csak az egész tanulócsoportot érintõ kérdéseket, gondokat, feladatokat tárgyaljuk meg.
 • A szülõkkel folytatott beszélgetések – családdal kapcsolatos – információit szigorúan bizalmasan kezeljük, azokat csak a növendékek érdekében használjuk fel.
 • A szülõk munkáját saját célra nem vesszük igénybe.
 • A szülõk anyagi helyzetének ismeretében - ahol szükséges -, kezdeményezzük a szociális segítségnyújtást.
 • Sem a szülõktõl, sem a növendékeinktõl olyan ajándékot nem fogadunk el, amely értékénél vagy az ajándékozás módjánál fogva lekötelezettséghez vezethet.
 • Pénzbeszedéssel nem foglalkozunk. Amennyiben ez mégis szükséges, csak a szülõk teljes körû egyetértésével tesszük, a pénz felhasználásáról pontos elszámolást készítünk.

 

A szülõ-tanár kapcsolat etikai normái

 

 • A szülõ és a pedagógus kapcsolat egyenrangú partneri kapcsolat, melynek alapja a kölcsönös tisztelet és megbecsülés.
 • A szülõi értekezleten - és szükség szerint a fogadóórákon – részt veszünk.
 • Bárminemû problémánk esetén mihamarabb felvesszük a kapcsolatot az érintett nevelõvel, és igyekszünk az ügyet tárgyilagosan személyesen tisztázni vele.
 • A szülõi elégedettségi mérõlapokat a nevelõ-oktató munka javítása érdekében felelõsen töltjük ki.
 • A pedagógus jelzésére kötelesek vagyunk vele érdemben felvenni a kapcsolatot.
 • Segítjük a szülõi munkaközösség munkáját.
 • A gyermekünk iskolában ért sérelmét nem az illetõ diákkal vagy szüleivel rendezzük, mert ez az intézmény feladata és hatásköre.
 • Konfliktusok kezeléskor elfogultságról nem teszünk bizonyosságot a gyerek elõtt.
 • Elfogadjuk a pedagógus által segítõ szándékkal feltárt hiányosságokat, és igyekszünk megoldást találni.
 • A közösen hozott döntések elõkészítésében aktívan részt veszünk, majd azokat betartjuk.
 • Gyermekünket idõben indítjuk az iskolába, csak indokolt esetben engedélyezzük a távolmaradását, ezt jelezzük az osztályfõnöknek.
 • Gondoskodunk róla, hogy a szükséges tanszereket igen, de fölösleges és veszélyes tárgyakat ne vigyen magával.
 • Figyelemmel kísérjük a gyermekünk tanulmányi munkáját, az otthoni írásbeli és szóbeli házi feladatait.
 • Figyelünk arra, hogy a gyermek mennyi zsebpénzt visz az iskolába, kirándulásra, egyéb rendezvényre, és azt mire költi.
 • Gyermekünk ruházatára és megjelenésére ügyelünk, akár hétköznapi, akár ünnepi viseletérõl van szó, hogy életkorának megfelelõ és iskolához illõ legyen.
 • A gyermekünkkel szembeni elvárásunk, hogy a társaival, azok szüleivel, a pedagógusokkal és az iskola minden dolgozójával szemben tisztelettudóan beszéljen és viselkedjen.

 

Diákok etikai kódexe

 

 • Az iskola házirendjének minden pontját betartjuk. Elkötelezettek vagyunk iskolánk iránt.
 • Kötelességünknek érezzük, hogy rendszeresen tanuljunk. Képességeinknek megfelelõen igyekszünk a tananyagot megérteni. Tudomásul vesszük, hogy a tanulás saját érdekünket szolgálja.
 • A hatékony munkavégzés érdekében felszerelésünket mindig hiánytalanul elhozzuk, a házi feladatainkat elkészítjük, megtanuljuk. Indokolatlanul nem hiányzunk.
 • Az iskolában a tanítás elõtt illetve a tanítási órákon pontosan jelenünk meg. A tanórákon felkészülten és fegyelmezetten veszünk részt. Az órán nem zavarjuk a társainkat, a tanárainkat, mert nekik is joguk van a tanuláshoz, a munkájuk végzéséhez.
 • Véleményünket a diáktársainkról, a tanárainkról, az iskola többi dolgozójáról olyan módon fogalmazzuk meg, hogy az az illetõ emberi méltóságát és a személyiségi jogait ne sértse.
 • Nem használunk ízléstelen, durva, sértõ kifejezéseket. Tartózkodunk a trágár beszédtõl és a fizikai durvaságtól. Nem megengedhetõ az agresszív viselkedés, a verekedés, egymás megalázása, fenyegetése, gúnyolása, provokálása.
 • Tiszteletben tartjuk mások személyes tulajdonát, megbecsüljük egymás munkáját, erõfeszítéseit. A viselkedésünket, a magatartásunkat a kulturált emberekre jellemzõ jó modor, udvariasság, ízlés és önkontroll jellemezi. Segítjük a kisebbeket, és a kisebbek tisztelettel tartoznak a nagyobbaknak.
 • Legjobb tudásunk szerint teljesítjük a közösségtõl kapott feladatokat, és legjobb tudásunk szerint képviseljük az iskolánkat a különbözõ sport- és tanulmányi versenyeken, a vetélkedõkön és a nyilvános szerepléseken.
 • Lehetõségeinktõl és képességeinktõl függõen társainknak segítséget nyújtunk.
 • Társaink között hátrányos megkülönböztetést nem alkalmazunk, társaink egyéniségét, emberi méltóságát tiszteletben tartjuk.
 • Szüleinket az iskolai eseményekrõl pontosan, rendszeresen és elfogulatlanul tájékoztatjuk.
 • Közremûködünk a saját környezetünk alakításában, rendben tartásában, illetve az iskola helyiségeit, eszközeit rendben tartjuk, rendeltetésszerûen használjuk.
 • A mobiltelefonjainkat, az mp3 lejátszót, egyéb mûszaki cikket a tanórán kikapcsolt állapotban tartjuk.
 • Az iskola munkahely, ezért viseletünk szolid, alkalomhoz illõ, tiszta, kulturált, a megjelenésünkben és a ruházatunkban mértéktartóak vagyunk, kerüljük a hivalkodó, feltûnõ, szélsõséges öltözködést és hajviseletet.
 • Életvitelünkben érvényesítjük a környezettudatos, környezetvédõ gondolkodást, törekedünk az egészségünk megóvására. A szemfesték, a körömlakk, a mûköröm, a festett és melírozott haj, a rúzs, nem az életkorunknak megfelelõ kozmetikumok, ezért ezeket nem használjuk.
 • Nem viselünk testékszereket, mert adott esetben balesetet okozhatnak.
 • Színházban és más kulturális programokon, kirándulásokon alkalomhoz illõ öltözetben jelenünk meg, és úgy viselkedünk, hogy ne hozzunk szégyent sem magunkra, sem a társainkra, sem a kísérõinkre.
 • Az ebédlõben beállunk a sorba, nem lökdösõdünk, betartjuk a kulturált étkezés szabályait.
 • A taneszközeinkre, az iskolába magunkkal hozott értéktárgyainkra (kabát, pulóver, mobil, stb.) vigyázunk; nem hagyjuk õket gazdátlanul kallódni.
 • Szünetekben nem írunk/másolunk házi feladatot, nem rohangálunk a folyosón. Nem szórjuk szerte-szét mindazt, ami fölöslegessé vált számunkra.
 • Sportolunk, egészségesen élünk. Nem használunk kábítószert, alkoholt, cigarettát. Használatuk lelki gyengeségre utal, nem dicsõség.
 • A mosdóban ügyelünk a higiéniai szabályokra.
 • Tudatában vagyunk annak, hogy az iskolán kívüli magatartásunk nemcsak magunkat, hanem az iskolánkat, közösségünket is minõsíti, ezért az iskolán kívül is betartjuk a kulturált viselkedés szabályait.

Vác 2019.

Elérhetőségek

Események
Április 09 Tavaszi szünet
Április 14 Tavaszi szünet vége
Június 15 Évzáró
Június 2020
5
Péntek
Kattintani a gombra
>

Copyright © 2020 Pedellus Rights Reserved.