foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Váci Radnóti Miklós

ÁLTALÁNOS ISKOLA

                                                                                               

Váci  Radnóti  Miklós Általános Iskola

Vác

OM azonosító: 037736

 

 

 HÁZIRENDJE 

 2017 - 2018.

 

 

Tartalomjegyzék:

A házirend célja és feladata 3

A házirend hatálya 3

Az intézmény adatai: 4

A házirend  nyilvánossága 5

A tanulói jogok és kötelességek szabályai 5

Az iskolai diákkörök létrehozásának szabályai 5

Tanulói jogok gyakorlása 6

Jogok és kötelességek, a tanulói jogok gyakorlásának 6

szabálya 6

A tanulók közösségei 7

Az iskolai diákörnkormányzat 8

Iskolai diákközgyűlés, diákparlament 9

Iskolánkban választható tantárgyak, területek. 9

A tanulmányok alatti vizsgák vizsgaszabályzata 10

A tanulók kötelességei 15

A tanulók feladatai a saját környezetük rendben tartásában, a tanítási órák, az iskolai rendezvények előkészítésében, az iskola létesítményeinek csoportos használata. 16

A szülők tájékoztatása a tankönyvekről, taneszközökről: 17

A szociális támogatások megállapításának és felosztásának elvei: 17

A tankönyvtámogatás rendje: 17

Az étkezési támogatás rendje: 19

Az iskola munkarendje 19

Tanórán kívüli foglalkozások rendje, és a rendezvényeken való kötelező részvétel szabályai: 20

Az iskola működési rendje 21

A hetesek feladatai: 22

Az ügyeletesek feladatai 23

A tanulók jutalmazásának formái és rendje: 23

A tanulókra vonatkozó fegyelmi eljárás szabályai, a tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések: 24

A szülők tájékoztatása a tanulók haladásáról, tanulmányi 25

munkájáról : 25

A tanulók számonkérése, a dolgozatírás rendje: 26

A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyon jogára vonatkozó szabályok: 26

Egyéb, az intézményre vonatkozó szabályok. 26

A fakultatív hit-és vallásoktatás idejének, helyének 27

meghatározása: 27

Házirend a napközi otthonban 28

A tanulószoba házirendje 29

Számítógéppel felszerelt terem használatára vonatkozó szabályok: Hiba! A könyvjelző nem létezik.

Az iskolai könyvtárra vonatkozó szabályok: 29

Az intézmény óvó- védő előírásai 31

A tanulók által nem, vagy csak felügyelet mellett használható eszközök, gépek. 33

 

 

HÁZIREND

 

 

amely,  a Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján

 

A házirend célja és feladata

 

 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket.
 2. A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai közösségi életének megszervezését.

 

                     Ezen házirend:

 • az Emberi Erőforrások miniszterének  20/ 2012. (VIII. 31.) szóló                                                                                         EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről
 • és a   Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,

 

 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,
 • az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata alapján készült.

A házirend jogforrás, amelynek megszegése jogsértésnek minősül.

A házirend hatálya

 1. A házirend előírásait be kell tartani az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak.
 2. A házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási időn kívül szervezett programokra vonatkoznak, melyeket a pedagógiai program alapján az iskola szervez és amelyeken az iskola ellátja a tanulók felügyeletét.
 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait.
 1. A  házirend  a  jóváhagyást  követően   lép hatályba.   Felülvizsgálata az új jogszabályoknak az EMMI rendeletének megfelelően megtörtént.

A házirend módosítását ettől eltérő időpontban is kezdeményezheti az igazgató, a nevelőtestület, a tanulók vagy a szülők nagyobb csoportja.


                               Az intézmény adatai:

 

 

Az intézmény neve:                                    Váci Radnóti Miklós Általános Iskola                                                                                      

Az  intézmény székhelye és címe:             2600  Vác  Radnóti út 7.

 

 

Az intézmény fenntartó és felügyeleti szerve: Váci Tankerületi Központ

                                                                         2600 Vác Dr. Csányi László körút 45.

Az intézmény jogállása:                             Jogi személyiségű szervezeti egység

Az intézmény típusa:                            általános iskola

 

Az intézmény tevékenysége:                       általános iskolai tanulók nappali rendszerű

                                                                     nevelése-oktatása /1-8.évfolyam/

OM azonosító:                                    037736

 

E- mail cím:                                        Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Internetes  honlap:                                       www.radnoti-vac.sulinet.hu

Az intézmény az alaptevékenysége ellátásához szükséges pénzeszközök biztosításáról a fenntartó gondoskodik a Váci Tankerületi Központ belső szabályzata alapján.

Az intézmény  bélyegzőinek felirata és lenyomata:

hosszú bélyegző:

körbélyegző.

Az intézményi bélyegzők használatára jogosultak: igazgató, igazgatóhelyettesek, írásbeli megbízással az iskolatitkár, esetenként az intézmény megbízott alkalmazottja.


A házirend  nyilvánossága

 

 1. A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, az iskola valamennyi alkalmazottjának) meg kell ismernie.
 2. A házirend egy – egy példánya megtekinthető  = az iskola irattárában

                                                                                    = az iskola könyvtárában

                                                                                    = az iskola nevelői szobájában

                                                                                    = az iskola igazgatójánál

                                                                                    = az iskola igazgatóhelyetteseinél

                                                                                    =a diákönkormányzatot segítő ped.nál

                                                                                    = az osztályfőnököknél

                                                                                    = az iskola szülői munkaközösség

                                                                                        vezetőjénél

                                                                                    = az iskola honlapján.

 1. az iskola házirendjének egy példányát – a közoktatási törvénynek megfelelően - az iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni.
 2. Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden osztályfőnöknek tájékoztatni kell :                                                = a tanulókat osztályfőnöki órán

                                                                                          = a szülőket szülői értekezleten.

 1. A házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait mindentanév elején az osztályfőnököknek meg kell beszélniük :

                                                                                    = a tanulókkal osztályfőnöki órán

                                                                                          = a szülőkkel szülői értekezleten.

 1. A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától, igazgatóhelyetteseitől, valamint az osztályfőnököktől a nevelők fogadó óráján vagy – ettől eltérő – előre egyeztetett időpontban.
 2. A házirend egy – egy a tanulókra vonatkozó kivonatos részét minden a tanulók által tanulásra és egyéb csoportos foglalkozásra használatos helyiségben ki kell függeszteni.

A tanulói jogok és kötelességek szabályai

Az iskolai diákkörök létrehozásának szabályai

A Köznevelési törvény 48.§ (1) értelmében az iskola, a tanulói tevékenységek megszervezésére, a demokráciára, közéleti felelősségre nevelés érdekében diákköröket hozhat létre, és működését a nevelőtestület segíti.

 

 1. Az iskolában a tanulók igényeinek, érdeklődésüknek megfelelően diákköröket szervez az intézmény. A diákkör lehet: szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, énekkar, művészeti csoport stb.
 1. A diákkörök létrehozására javaslatot tehet az adott tanévet megelőző tanév végéig  az iskola igazgatójánál a tanuló, a szülő, nevelő, a diákönkormányzat képviselője, a szülői munkaközösség vezetősége.
 1. A javasolt diákkörök létrehozásáról a lehetőségek figyelembevételével a tantárgyfelosztás és az éves munkaterv elfogadásakor a nevelőtestület dönt.
 1. A diákkörökbe a tanulóknak év elején kell jelentkezniük, a munkájukban a tanév végéig részt kell venniük.

Tanulói jogok gyakorlása

 

 

 1. Az iskolába beiratkozott tanulók a tanulói jogviszonyon alapuló jogait a beíratás napjától  gyakorolhatja, az iskolai tanév megkezdésétől /tanévnyitó/, a Nemzeti Köznevelési törvény  45.§ 1-3. pontjaiban meghatározott és a 46. § lévő  jogok alapján.
 2. Sérelem esetén a törvényben előírt módon az osztályfőnökétől, illetve az intézmény vezetőjétől kérhet jogorvoslatot.

3.A tanulói közösségek álláspontjukat a fennálló jogszabályi rendelkezések szerint alakítják ki, melyhez az iskola a szükséges feltételt biztosítja.

 1. Az iskolában csak tantárgyi, kulturális, sport, szakmai diákkörök alakíthatók.
 2. A diákkört csak pedagógus irányíthatja, vezetheti.
 3. A diákkör létrehozása esetén az iskola biztosítja a működés feltételeit.

 

 

Jogok és kötelességek, a tanulói jogok gyakorlásának szabályai

 

 

A tanulók jogai

 

Minden tanuló használhatja tanulmányi munkájához az iskola tulajdonát képező eszközöket, az intézmény létesítményeit.

 • Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől – péntekig, reggel 6 órától este 20 óráig van nyitva.
 • Az iskola igazgatójával történt előzetes egyeztetés alapján az intézmény ettől eltérő időpontban is nyitva tartható. /szombat-vasárnap/
 • Joga van igénybe venni az iskola konyhája által biztosított napi háromszori étkezést.

 

 A 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 16.§ (3) A tanítási órák és a tanórán kívüli foglalkozások között a tanulók részére szünetet biztosítunk.                                        A főétkezésre rendelkezésre álló idő  30 perc.

 

 1. Részt vehet a tanulószobai, napközi otthoni és egyéb tanórán kívüli foglalkozásokon és az iskolai rendezvényeken. A foglalkozásokra felvett tanuló tanév közben csak nyomós indok esetén maradhat ki a szülő írásbeli kérésére. A napközibe és a tanulószobába jelentkező tanulókat fel tudjuk venni. Túljelentkezés esetén az dönt, hogy a tanuló otthoni felügyelete megoldható-e.
 2. A tanítási órán a véleménynyilvánítás jogával a tanuló az óra zavartalansága érdekében kulturáltan és az órát tartó pedagógus által irányított keretek között élhet.
 1. Személyes adatainak nyilvántartásáról az osztályfőnök segítségével győződhet meg, illetve kérheti az adatok helyesbítését. A tanulók személyes adatainak kiadása csak hivatalos helyről érkező megkeresés esetén teljesíthető. Az iskola semmiféle tanulói vagy dolgozói címlistát nem készíthet, és nem adhat át harmadik személynek.
 1. Joguk van a rendszeres tájékoztatáshoz tanulmányaikkal, az iskola működésének rendjével, jogaik gyakorlásával kapcsolatos valamennyi kérdésben. A tájékoztatást osztályfőnöki órákon, iskolarádión keresztül, hirdetőtáblán, faliújságon, illetve az osztály diák önkormányzati tisztségviselőin keresztül kapják meg a tanulók.
 1. Joguk van megismerni az őket érintő iskolai dokumentumokat / Házirend, Pedagógiai Program, Szervezeti és Működési Szabályzat tanulókra vonatkozó rendelkezéseit./ Ezen dokumentumok az iskola könyvtárában, valamint a tanári szobában hozzáférhetők. A tanulók az osztályfőnöktől vagy az igazgatótól kérhetnek segítséget a dokumentumok megismeréséhez.
 1. Minden tanulónak joga van az alapvető egészségügyi ellátáshoz. Az iskolai fogászati és egyéb egészségügyi szűrővizsgálatokon  részt venni. A szülő a kezelések alól előzetesen, írásban mentességet kérhet gyermeke számára. Az iskola az iskolaorvossal és iskolavédőnőkkel történt egyeztetés alapján biztosítja a vizsgálatok megszervezését és a felügyeletet.
 1. A tanulóknak az igazgató és a pedagógusok fogadóóráin joguk van szüleikkel együtt megjelenni.
 1. Azokon az iskolai rendezvényeken, ahol minden tanuló nem jelenhet meg, a közösségnek joga van tagjaiból küldötteket választani.
 1. Az iskolai rendezvények szereplői és szervezői lehetnek.
 1. A hetedik és nyolcadik osztályos tanulók az osztályfőnökök irányításával megválasztják a tanulói ügyeleteseket. Az ügyeletes tanulók az ügyeletes nevelőkkel együtt biztosítják a rendet, fegyelmet.
 1. Választhatnak a választható tantárgyak és foglalkozások közül.
 1. Joguk van tankötelezettségüknek rendes-, vagy magántanulóként is eleget tenni. A szülő az iskola igazgatójához benyújtott kérelemmel kérheti, hogy gyermeke magántanulóként tegyen eleget tankötelezettségének. Ebben az esetben a tanuló osztályozó vizsgára történő felkészítése a szülő feladata és felelőssége.
 1. Joguk van megfelelő szakvélemény birtokában kérni valamely tantárgy vagy tantárgyak tanulása vagy értékelése alóli mentességüket. Ezt a szülő az iskola igazgatójához benyújtott írásbeli kérelemmel igényelheti.  A vizsgálatra a tanulót a szülő viszi el.

A tanulók közösségei

 • Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak.
 • Az osztályközösség élén – mint pedagógus vezető  az osztályfőnök áll.
 • Az osztályközösség, küldöttet küldhet az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe.

 

 

Az iskolai diákönkormányzat

 

 1. A diákönkormányzat az iskola diákjainak érdekvédelmi, jogérvényesítő szervezete.
 1. Saját szervezeti és működési szabályzat szerint működik. Jogait a hatályos jogszabályok, joggyakorlásának módját a jelen házirend teljesen külön álló melléklete tartalmazza.
 1. A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a diákönkormányzat készíti el, és nevelőtestület hagyja jóvá.
 1. A diákönkormányzat az alakuló ülésén dönt a tanítás nélküli munkanap időpontjáról, annak programjáról, melyet az éves diák önkormányzati programban rögzít.
 1. A tanulók és a tanulóközösségek /osztályok/ érdekeinek képviseletét az iskolai diákönkormányzat látja el. / szabadidős tevékenységek segítésére stb./
 1. Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét a diákönkormányzat vezetősége irányítja, akik az osztályokban megválasztott küldöttekből, valamint a diákkörök képviselőiből állnak.
 1. A diákönkormányzat – a nevelőtestület egyetértésével- határozza meg szervezetét és működését.
 1. Céljainak megvalósításához az iskolavezetés a mindenkori éves költségvetésben biztosítja, a diákönkormányzat részéről felmerülő költségeket.
 1. Az iskola a gyermekszervezet működéséhez szükséges valamennyi feltételt térítésmentesen biztosítja. / az iskola helyiségeit, annak berendezését, és felszerelését/
 1. A diák-önkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által felkért és megbízott nevelő irányítja.
 1. Az iskolai diákönkormányzat képviseletét a mindenkori megbízott nevelő látja el.
 1. A diákönkormányzatot megilleti a javaslattevő, véleményezési, és egyetértési jog. A jogok gyakorlása előtt, a nevelőnek ki kell kérnie az iskolai diákönkormányzat vezetőségének a véleményét.
 1. A tanulók megválaszthatják maguk közül a diákönkormányzat képviselőit.

 

 

Iskolai diákközgyűlés, diákparlament

 1. A diákparlamenten az osztályok küldöttein keresztül vagy akár egyénileg is, de kulturáltan, mások személyiségjogait szem előtt tartva, véleményt nyilváníthatnak.
 1. Javaslattal élhetnek az iskola működésével kapcsolatos és az őket érintő valamennyi kérdésben.
 1. Az iskola vezetősége rendszeres tájékoztatást ad az aktuális feladatokról, a képviselők által feltett kérdésekről.

 

 1. A diákparlament ülését egy évben legalább egy alkalommal a diákönkormányzat hívja össze.
 1. A diákparlament rendkívüli esetben bármikor összehívható.
 1. Az összehívást az igazgató, a nevelőtestület, osztályközösség kezdeményezheti, de osztályfőnökön keresztül egyénileg is kezdeményezhető.
 1. Ebben az esetben az összehívásról a diáktanács az igazgatóval közösen dönt.
 1. Az iskolai diákközgyűlésen, diákparlamenten minden tanulónak joga van részt venni.
 1. A diákközgyűlésen a nevelő, a gyermekvezető beszámol az előző időszak munkájáról.
 1. Az intézmény igazgatója tájékoztatást ad az iskolai élet egészéről, a munkatervről, a tanulói jogok helyzetéről és annak érvényesüléséről, a tanulói kötelességek végrehajtásának tapasztalatairól.

Iskolánkban választható tantárgyak, területek

 

A 2011.évi CXC.  Nemzeti Köznevelési törvény 35. § (1). szerint   ”Az állami általános iskolában az etika óra vagy ez helyett választható, az egyházjogi személy által szervezett hit- és erkölcstan óra a kötelező tanórai foglalkozások része.”

 

A 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletének 13.§-14.§ -ban leírtak szerint:

A tanulói részvétel szempontjából a tanítási óra kötelezően választandó tanítási óra:.

 • - etika vagy hit- és erkölcstan óra   

A tanuló a választott  tanítási órán a tanítási év végéig, vagy az utolsó tanítási óra  befejezéséig köteles  részt venni.

 • A  sport- a művészeti- és a  nyelvi orientáció az alsó tagozaton. Jelentkezés az 1. osztályos beiratkozáskor.
 • Emelt szintű nyelvi csoportok 5- 8. évfolyamon. Jelentkezés 4. évfolyamon.
 • Emelt szintű matematika 5-8. évfolyamon. Jelentkezés a 4. évfolyam végén.

A tanuló a választott speciális foglalkozásról a következő évfolyam kezdetén léphet ki a szülő írásos bejelentésével.

Az iskolánkban válaszható tantárgyakra vonatkozó

szabályok,  a tanulók tantárgyválasztása:

 

 1. A helyi tantervben meghatározottak szerint a tanórai foglalkozások lehetnek a tanulói részvétel szempontjából: kötelező tanítási órák, kötelezően választott órák, és szabadon választott órák.
 1. Az iskola minden év május 30-ig felméri, hány tanuló, milyen választható tanítási órán kíván részt venni.
 1. Az első évfolyamon a beiratkozás napján kell és lehet megtenni.
 1. A jelentkezés egy tanévre szól.
 1. A jelentkezést követően a választható tanóra kötelező lesz a tanuló számára.
 1. A tanuló a tantárgyválasztásáról szóló döntését csak írásbeli kérelem alapján változtathatja meg az igazgató engedélyével.
 1. Idegen nyelv változtatására félévben vagy a tanév végén van mód, ennek feltétele az igazgató engedélye és a választott idegen nyelvből tett osztályozóvizsga.

 

 

 

 

 

          A  tanulmányok  alatti  vizsgák   vizsgaszabályzata

 

 A vizsgaszabályzat célja:

 

Vizsgaszabályzatunk célja a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletének 104.§ 1-3. pontjában foglalt felhatalmazás alapján a tanulók tanulmányok alatti vizsgáinak, lebonyolítási rendjének szabályozása.

 

A fenti szabályozás szerint a tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit, amelyek: írásbeli, szóbeli,  gyakorlati  és az értékelés rendjét a nevelőtestület határozza meg a pedagógiai program alapján.

 

A tanulmányok alatti vizsgák célja:

- azon tanulók osztályzatainak megállapítása, akiknek félévi vagy év végi osztályzatai, 

   évközi teljesítményük, érdemjegyeik alapján az intézmény Pedagógiai Programja szerint nem lehetett megállapítani,

- vagy a pedagógiai programban meghatározottaknál rövidebb idő alatt szeretné a tantárgyi követelményeket teljesíteni /két tanév összevonásával/

- vagy az, akit felmentettek a kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól,  az igazgató által meghatározott időben és a nevelőtestület által meghatározott módon adhat számot tudásáról.

 

 

Általános szabályok:

 

A vizsgaszabályzat az intézményünk által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra vonatkozik amelyek a következők:

- osztályozó vizsga

- különbözeti vizsga

- javító vizsga

- pótló vizsga

 

Hatálya iskolánk minden tanulójára kiterjed:

 

 • - arra, aki osztályozó vizsgára jelentkezik 
 • - arra, akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít
 • - arra, aki különbözeti vizsgára jelentkezik

    -    arra, akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít

 

 

Kiterjed továbbá iskolánk nevelőtestületének valamennyi tagjára és a vizsgabizottság megbízott tagjaira.

Vizsgaszabályzatunk hatályba lépése a tanév végén megszervezendő vizsgáktól érvényes és határozatlan időre szól.

 

Minden vizsga írásbeli, szóbeli vagy gyakorlati vizsgarészből   áll a Pedagógiai Programunknak megfelelően.

 

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA

 

Intézményünk az osztályozó vizsgát a félévi és év végi jegyek lezárását megelőző  két hétben szervezi meg.

 

- Osztályozó vizsgát kell tennie annak a tanulónak, aki a tanítási év során a jogszabályban meghatározott mértékű igazolt vagy igazolatlan hiányzási órát gyűjtött össze és ezért a  szaktanár  a félévi vagy az év végi érdemjegyét nem tudta megállapítani.  

A hiányzás mértéke 250 óra, vagy az adott tantárgyból a tanítási órák  30%-án hiányzott.

- Akkor is osztályozó vizsgát kell tennie, ha a szülő  kérelmére a kötelező tanórai foglalkozások látogatása alól felmentést kapott sajátos helyzete miatt. 

- Akkor, ha engedélyt kapott arra, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének a tanévnél rövidebb idő alatt tegyen eleget.

 

Ha sikeres  osztályozó vizsgát tett az adott tantárgyból a tanulmányok megrövidítésére is engedélyt kaphat a tanuló.

Az írásbeli vizsgák megválaszolásához  vizsgatantárgyanként 45 perc áll rendelkezésére.

Szóbeli vizsga egy vizsganapon három tárgyból szervezhető. Időtartama 10 percnél nem lehet több.

A tanulmányok alatti vizsgán, lehetővé kell tenni azokat a mentességeket, kedvezményeket, amelyet a tanuló kapott a szakértői bizottság véleménye alapján.

 

Az osztályozó vizsgát megismételni nem lehet, annak eredményét  megváltoztatni nincs lehetőség.   

Ha az osztályozó vizsga szabályos volt, az eredmény elégtelen, a tanuló köteles a tanévet megismételni.

 

 

KÜLÖNBÖZETI VIZSGA

 

A különbözeti vizsgák időpontját az intézmény vezetője, az igazgató határozza meg.

 

A tanulmányok folytatásának feltétele lehet: iskolaváltoztatás, vagy az eddig külföldön végzett tanulmányok után  Magyarországon szeretni folytatni iskolai tanulmányait.

- azokból a tantárgyakból vagy tantárgyi részekből kell különbözeti vizsgát tennie a tanulónak, amely tantárgy vagy tananyag ismerete feltétele a sikeres továbbhaladásnak és a magasabb évfolyamba lépésnek.

- a  különbözeti  vizsga tantárgyainak  és tartalmának meghatározása  során  az igazgató egyedileg hoz határozatot a tanuló ügyében.

 

 

 

JAVÍTÓ VIZSGA

 

Ha a tanuló a tanév végén elégtelen osztályzatot kap, javító vizsgát  tehet.                                     / 3 tantárgy esetén/

Javítóvizsga minden év augusztus 15. és augusztus 31. között szervezhető.

A tanulót a javítóvizsga befejezése után az eredményről azonnal tájékoztatni kell.

 

 

 

PÓTLÓ VIZSGA

 

Ha a tanuló önhibáján kívül nem tudta teljesíteni az osztályozó vizsga/pótló vizsga/ különbözeti vizsga követelményeit a teljes vizsga tananyagából  vagy a vizsgarészből, akkor kérelmére pótló vizsgát tehet.

 

Ennek időpontját egyéni elbírálás alapján az intézmény igazgatója jelöli ki. 

 

 

 

FÜGGETLEN VIZSGABIZOTTSÁG ELŐTT ZAJÓ VIZSGA SZABÁLYAI:

 

A tanuló alapvető joga, hogy tanulmányai során, a pedagógusaitól független bizottság előtt, tanulmányok alatti  vizsgát is letehet, amely lehet: osztályozó vizsga és javító vizsga is.

 

-A  független vizsgabizottság előtt letehető vizsgákat az Oktatási Hivatal szervezi.

 

- A tanuló a szülő aláírásával, a félév vagy az év vége utolsó napját megelőző huszonkettedik munkanapig, amennyiben akár a hiányzása miatt  nem értékelhető, és osztályozó vizsgára kapott engedélyt, úgy az engedély megadását követő három napon belül jelentheti be, hogy  független vizsgabizottság előtt kíván  vizsgázni.

 

 

 

 

 

 

A VIZSGÁK SZERVEZÉSÉNEK LEGFONTOSABB  ALAPELVEI: 

A vizsgabizottság három főből áll. 

- elnök

- kérdező tanár

- ellenőrző tanár 

 

Ellátandó feladatok:

Az elnök      - felel a szabályok betartásáért

   -  ellenőrzi a vizsgázó adatait, vezeti a jegyzőkönyvet

                     -  ha kell, szavazást rendel el                              

Kérdező tanár(ok)  - csak megfelelő szaktanári végzettséggel lehet

             -  lehetőség szerint ne  az kérdezze a tanulót, aki a vizsgára küldte

Az intézmény igazgatója felel a vizsgák szabályos lebonyolításáért.

Ellenőrző tanár      - lehetőség szerint szakos tanár

         -  felel a vizsga szabályszerűségéért

 

AZ  ÍRÁSBELI  VIZSGÁK  ÁLTALÁNOS  SZABÁLYAI:

 

 • - a tanteremben csak egy diák ülhet
 • - a feladatlapot el kell látni az iskola pecsétjével, fel kell tüntetni a tantárgy nevét, a tanuló nevét és a dátumot
 • - a feladatlap megoldásának ideje 45 perc
 • - a vizsgán használt segédeszközöket a szaktanár tájékoztatása alapján a tanuló hozza magával

 

Egy vizsganapon két írásbeli vizsga tehető, de közöttük 10 perc pihenőidőt kell biztosítani.

Pótló vizsga  esetén  egy nap három írásbeli vizsga is tartható.

Ha a vizsgázó az írásbeli vizsgán szabálytalanságot követ el, a felügyelő tanár a jegyzőkönyvben rögzíti a tényt, és jelenti az igazgatónak.

 

 

Az írásbeli vizsga javítása:

 • - a szaktanár az adott vizsganapon, piros tollal javítja a tanuló írásbeli dolgozatát
 • - ha a szaktanár arra a feltételezésre jut, hogy a tanuló meg nem engedett segédeszközöket használt, azt  rávezeti  a  feladatlapra és értesíti az igazgatót

 

A SZÓBELI  VIZSGÁK  ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI:

 

Egy napon három szóbeli vizsga tehető le. 

 

 • - a  vizsgázónak  a tantárgyi vizsga előtt  minimum 15 perccel kötelező megjelennie.
 • - a  szóbeli  vizsgán a tantárgyakhoz kapcsolódó segédeszközökkel készülhet az önálló szóbeli feleletre
 • - a felkészülési idő legalább 20 perc
 • - a szóbeli felelet során, a tanuló használhatja a felkészülési idő alatt készített jegyzeteit
 • - a felelet maximum 10 percet tarthat
 • - ha a tanuló az adott kérdésben,  témában  teljes tudatlanságot mutat, egy alkalommal még kaphat új szóbeli feladatot

 

Ha a tanuló a szóbeli vizsgán szabálytalanságot követ el,az elnök figyelmezteti, erről jegyzőkönyvet  készít  és a vizsgabizottság dönt szóbeli vizsga eredményéről.      

 

A szabálytalanságok esetén a vizsgabizottság elnöke értesíti az igazgatót, aki dönt a törvények alapján.

 

A GYAKORLATI VIZSGA ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI:

 

A gyakorlati vizsgát vezető tanár tájékoztatja a vizsgázni kívánó tanulót a gyakorlati vizsga rendjéről.

A gyakorlati vizsgát a vizsgafeladatok számától  függetlenül  egy érdemjeggyel kell értékelni.

 

 

AZ EGYES  VIZSGATÁRGYAK  RÉSZEI,   KÖVETELMÉNYEI  ÉS  ÉRTÉKELÉSI RENDJE:

 

A  vizsgatantárgyak  követelményrendszere: 

 

Minden vizsgatantárgy követelményrendszere azonos az adott évfolyam, adott tantárgyának,  a Váci Radnóti Miklós Általános Iskola pedagógiai programjában található tantárgyi követelményrendszerével.

 

VIZSGATÁRGYAK RÉSZEI:

irodalom                          írásbeli+ szóbeli

magyar nyelvtan             írásbeli+szóbeli

matematika                     írásbeli+szóbeli

történelem                      írásbeli+szóbeli

idegen nyelv                    írásbeli+szóbeli

fizika                              írásbeli+szóbeli           

kémia                              írásbeli+szóbeli  

földrajz                           írásbeli+szóbeli

biológia                           írásbeli+szóbeli 

természetismeret            írásbeli+szóbeli

társadalomismeret         írásbeli+szóbeli

informatika                    gyakorlati vizsga

testnevelés                     gyakorlati vizsga

 

A  TELJESÍTMÉNY     ÉRTÉKELÉSE:   

 

 A tanuló az egyes írásbeli és szóbeli vizsgateljesítménye alapján az alábbi értékelési mutatók szerint kapja meg az érdemjegyet:

alsó tagozat:                            magyar ny. és irodalom           matematika és más tantárgyak:

                                                   idegen nyelv:                    

91  - 100%     jeles                     90 - 100%  jeles                         91 -100%       jeles

80 -  90%      jó                          80 - 89%     jó                            71 - 90 %       jó

60 - 79%      közepes                 65 - 79%    közepes                   51 - 70%       közepes

40 - 59%     elégséges               50 - 64%  elégséges                  31 -  50%      elégséges

0  - 39%     elégtelen                 0 -  49%  elégtelen                   0 -   30 %      elégtelen

 

A tanulmányok alatti vizsgákról tanulónként és vizsgánként jegyzőkönyvet kell kiállítani.

Ennek  módját  a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 104.§ (1.)(2.)(3.) pontja tartalmazza. 

 

A tanulók kötelességei

 

 

 1. Minden tanuló köteles legjobb tudása és képessége szerint tanulni, iskolai feladatainak eleget tenni.

 

 1. Köteles tiszteletet és megbecsülést tanúsítani a felnőttekkel, az iskola egyéb dolgozóival, tanáraival, szüleivel és tanulótársaival szemben.

 

 1. Köteles betartani az iskola házirendjét és működési rendjét, baleset és tűzvédelmi szabályait.
 1. Köteles az iskolába a tanítás kezdete előtt legkésőbb 10 perccel érkezni, a tanítási órákon és egyéb foglalkozásokon fegyelmezetten viselkedni, az órai munkába érdemben bekapcsolódni. Az órai munka megtagadása fegyelmi vétségnek minősül.
 1. Az iskola helyiségeit és felszereléseit csak nevelői felügyelettel használhatja.
 1. Tűz, bombariadó vagy egyéb rendkívüli esemény esetén köteles a levonulási terv szerint fegyelmezetten az előírásoknak megfelelően viselkedni.
 1. Ha balesetet, illetve más veszélyeztető körülményt észlel, haladéktalanul köteles azt jelenteni az ügyeletes nevelőnek, vagy a titkárságon.
 1. Azonnal jelentse az iskola valamelyik nevelőjének – amennyiben ezt állapota engedi – ha rosszul érzi magát, vagy megsérült.
 1. Minden tanuló köteles megőrizni az iskola és környezete tisztaságát, rendjét.
 1. Becsülje meg iskola, saját és társai személyi tulajdonát, felszereléseit. Az okozott kárért anyagi felelősséggel tartozik.
 1. Köteles a szükséges taneszközökről gondoskodni, azokat megbecsülni. Minden más, az iskolai élettel, a tanulással nem összefüggő eszközt az iskolába hozni tilos. Balesetveszélyes ékszerek viselése nem megengedett. Az iskolai feladatokkal nem összefüggő felszerelésekért és értéktárgyakért az iskola nem vállal felelősséget.
 1. Mobiltelefon és egyéb hanghordozó, hang és képrögzítő eszközök használata tanítási idő alatt és a szünetekben tilos. Vétség esetén a pedagógus elveszi, és tanítás után adhatja vissza.

 

 1. Súlyosabb vétség esetén csak a szülőnek adható át.

 

 1. Az alsó és felső tagozaton a tanórák  idejére  a  telefonokat ki  kell kapcsolni! Anyagi  felelősséget az iskola  ezekért  az eszközökért nem vállal.
 1. Amennyiben a tanuló engedély nélkül hangfelvételt vagy fényképet készít, és ezzel visszaél, az iskola a személyiségi jogok védelme érdekében fegyelmi eljárást kezdeményez.
 1. A tanuló az iskolában életkorához illő módon és öltözetben, ünnepélyeken ünnepi öltözetben jelenhet meg.
 1. A tájékoztató füzetét köteles minden órára magával vinni, a kapott osztályzatokat beírni, és azt a pedagógussal, otthon szüleivel aláíratni. 
 1. Az iskola színeiben tudása legjavát adva képviseli iskoláját tanulmányi és sportversenyeken, egyéb rendezvényeken.
 1. Ápolja az iskola hagyományait, fogadja el annak szokásait, belső rendjét. Ismerje az iskola névadójának életútját, munkájával, magatartásával öregbítse az iskola jó hírnevét.
 1. A tanuló köteles az ingyenes használatra  kapott  tankönyveket                                                 - állapotukat megőrizve -  a tanév végén hiánytalanul leadni, a bennük lévő kárt megtéríteni.

A tanulók feladatai a saját környezetük rendben tartásában, a tanítási órák, az iskolai rendezvények előkészítésében, az iskola létesítményeinek csoportos használata.

 

Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően használhatják, helyiségeinek használói felelősek a következőkért:

 • az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért,
 • az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért,
 • a tűz- és balesetvédelmi és munkavédelmi szabályok betartásáért,
 • az iskolai házirendben megfogalmazott előírások betartásáért.
 • Az iskolában az alábbi felelősök működnek: hetesek, ügyeletesek, tantárgyi felelősök /pl. térképfelelős stb./

 

 • Az egyes tanítási órákon, a tanulók önkéntes jelentkezése alapján, különféle tantárgyi felelősök segítik a tanórai munka lebonyolítását.
 • A tanulók felszerelésének és a házi feladatának ellenőrzését, az órához szükséges eszközök bekészítését.
 • A tanórán kívüli iskolai rendezvények előkészítésében, lebonyolításában, lezárásában a rendezvény megszervezéséért felelős tanulóközösség működik közre.
 • Az iskolai és az iskola szervezésében rendezett ünnepségeken, megemlékezéseken az alkalomnak megfelelő ünneplő ruha viselése kötelező.
 • A diákönkormányzat rendezésében szervezett rendezvények zártkörűek, csak az iskola tanulói vehetnek részt.

 

A szülők tájékoztatása a tankönyvekről, taneszközökről:

 • A tankönyvjegyzékben szereplő tankönyveket, egyéb taneszközöket, tanulmányi segédleteket a szülői munkaközösség és az iskolai diákönkormányzat egyetértésével, az iskolavezetés hozzájárulásával lehet megrendelni.
 • A következő tanév tankönyveinek és taneszközeinek, tanulmányi segédleteinek megrendeléséről az adott tanév második szülői értekezletén /február/ tájékoztatjuk a szülőket.
 • A tankönyvek, taneszközök, tanulmányi segédletek véglegesítése, a tanév vége előtt kerül pontosításra. / május vége/

 

 

A szociális támogatások megállapításának és felosztásának elvei:

 

A szociális segítségnyújtás szabályai:

 

 • Az iskolában a rászorulók kétféle támogatást igényelhetnek. Az egyik az étkezési térítési kedvezmény, a másik a tankönyvtámogatás.
 • Mindkettő odaítélése a beérkező szülői kérelmek és igazolások alapján történik a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

 

 

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tankönyvellátásának rendje és a tanulói tankönyvtámogatás

 

 

Az iskolai tankönyvellátás rendjének jogszabályi háttere:

 1. A 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 2. A 2013. évi CCXXII. törvény a nemzeti tankönyvellátásról
 3. A 17/2014.(III.12.) EMMI rendelet a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
 4. Az 501/2013.(XII.29) Kormányrendelet

 

A Köznevelési törvény 46.§ (4)  értelmében   2013/2014. tanévtől a tanulók felmenő rendszerben ingyen kapják a tankönyveket.

 

 • Iskolánk az elkövetkezendő tanévekben, felmenő rendszerben az új kerettanterveknek megfelelően rendeli meg a tankönyveket.

 

 • Az ingyenes tankönyvellátásra jogosult diákok számára a tartós tankönyveket az iskolai könyvtár állományából biztosítjuk. A tanulók és a pedagógusok a tanév során szükséges köteteket, a szükséges pedagógus kézikönyveket kikölcsönözhetik a könyvtárból.

 

 • A tankönyvrendelés- a munkaközösségek véleményének kikérésével- az igazgató által megbízott tankönyvfelelős készíti el.                                                         

Az igazgató elektronikus formában megküldi a tankönyvrendelési adatokat a fenntartónak, és beszerzi a fenntartó írásos egyetértő határozatát.

 

A tanulók számára továbbra is biztosítjuk rászorultság alapján az ingyenes tankönyvellátást.

 

Az ingyenes tankönyvellátásban részesülők körét a 23/2004./ VIII:27./OM rendelet és a tankönyvpiac rendjéről a 2001. évi XXXVII. törvény szabályozza.

 

 

A jogosultságot a 17/2014. (III. 12.) EMMI rendeletben meghatározott okirattal szükséges igazolni.

 

 

Normatív kedvezmény iránti igényt nyújthat be  a szülő a következő feltételek alapján:

 

 1. tartósan beteg /szakorvosi igazolás vagy magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló igazolás szükséges/
 2. sajátos nevelésű / iskolánk nyilvántartásában szereplő szakértői és rehabilitációs bizottság igazolásával rendelkező tanuló/
 3. három-vagy többgyermekes családban él /családi pótlék igazolása szükséges/
 4. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül /az önkormányzat által kiadott határozat/

 

A szülők megkapják a tankönyvek áráról szóló, a befizetéshez szükséges csekket, és a megjelölt időpontig kell az ellenértékét rendezni.

A szülőnek lehetőségük van a tankönyvek árát, ellenértékét többféle módon kiegyenlíteni. /banki átutalással, postai csekken és utalványokkal/

 

 

 • Az egy tanulóra jutó tankönyvtámogatás összegét a mindenkori hatályos költségvetési törvény tartalmazza.

 

 • A tankönyvcsomag összeállításáról az elfogadott elvek és az ingyenes tankönyvellátásra fordítható keret alapján dönt a tantestület, és véleményezi a szülői munkaközösség.

 

 • Az iskola a kedvezményre jogosult tanulónak a saját tulajdonába adja a tankönyveket az állami támogatás mértékéig.

 

 • A nevelőtestület támogatja, ha azok a szülők,  akik támogatásban  nem részesülnek a könyvtár számára önként felajánlják a tankönyveket, későbbi felhasználásra.

 

 • A  tanuló, illetve a törvényes képviselője, szülője köteles a tartós tankönyvek    /térkép, szótárak, kötelező olvasmányok, egyéb segédletek/ elvesztéséből, rongálásából származó kárt az iskolának megtéríteni.

 

 

Az étkezési támogatás rendje:

 

 • Az alanyi jogon /normatív/ kedvezményezettek körét a gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI.  Törvény szabályozza.
 • Vác Város  Önkormányzati Képviselőtestület által rendeletben megállapított  mindenkori térítési díjakat kell a szülőnek befizetni postai csekk formájában.

 

 • A normatív támogatásnál 100% illetve 50% igénybevételére van lehetőség.
 • Az iskola az igénybe nem vett étkezésekre befizetett díjat túlfizetésként a következő havi térítési díjba számolja bele.
 • A tanév végén fel nem használt étkezési térítési díjat a szeptemberi étkezéseknél tudjuk figyelembe venni.
 • Ha a következő tanévtől a tanuló nem étkezik, van rá mód, hogy a túlfizetett napokat, étkezés formájában számoljuk el.

 

 

 

A rászorulók számára az anyagi támogatáson kívül az alábbi lehetőségeket biztosítjuk:

 

 • képességük fejlesztését, kibontakozását felzárkóztató foglalkozásokon,/pl. korrepetálás, / és napköziben,
 • az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használatát,
 • a nevelők és tanulók segítő, személyes kapcsolataival,
 • a szülők, a családok nevelési, életvezetési problémáiknak, gondjaiknak segítésével,
 • esetenként családlátogatásokkal, szoros kapcsolatot tartunk a Váci Tankerületi Központtal a Váci  Család- és Gyermekjóléti Szolgálattal annak érdekében, hogy a szociálisan hátrányos tanulóknak  minél hamarabb segíteni tudjuk.

 

Az iskola munkarendje:

 1. Az iskola  éves munkarendjét a tantestület határozza meg a tanévnyitó tantestületi értekezleten.
 1. Az iskola munkarendjében az oktatási miniszter által kiadott, az adott tanévre vonatkozó előírásai alapján  a diákönkormányzat javaslatát is figyelembe véve a tantestület
  dönt. / tanítás nélküli munkanap/
 1. Az éves munkarendben, munkatervben határozza meg a tantestület az iskola hagyományos programjainak időbeni elosztását, a tanítás nélküli munkanapokat.
 1. Erről az osztályfőnök ad tájékoztatást a tanulóknak az osztályfőnöki órán és a szülőknek az első szeptemberi szülői értekezleten.

Iskolánk, a tanulóközösség hagyományai:

 

 • tanévnyitó, tanévzáró ünnepélyek, ballagás
 • iskolai ünnepélyek, megemlékezések
 • részvétel a városi ünnepségeken
 • mikulás, karácsony
 • farsang
 • diák-önkormányzati nap
 • Radnóti nap
 • tanulmányi versenyek
 • papírgyűjtés

 

Tanórán kívüli foglalkozások rendje, és a rendezvényeken való kötelező részvétel szabályai:

 

 1. A tanórán kívüli foglalkozásokat csak megfelelő létszámú / legalább 10 fő/ jelentkező esetén lehet szervezni. / a korrepetálás ez alól kivételt jelent /
 1. Alacsony létszámnál az igazgató egyedi elbírálása alapján intézkedik a foglalkozás megszüntetéséről vagy a további folytatásáról.
 1. A tanórán kívüli foglalkozások helyét, időtartamát az igazgatóhelyettesek rögzítik az órarendben  a terembeosztással együtt.
 1. A foglalkozások megbízott vezetői éves munkaprogramot dolgoznak ki, amelyet az igazgató hagy jóvá. A foglalkozásokról naplót kell vezetni.
 1. A foglalkozások működési költségeit az iskola  éves költségvetésében biztosítja.
 1. Az iskolai munkaterv szerint szervezett kirándulásokon, iskolai kulturális rendezvényeken, évnyitón, évzárón minden tanulónak részt kell vennie.

Indokolt esetben az igazgató adhat felmentést, egyeztetve az osztályfőnökkel.

 1. Bizonyos esetekben a délutáni rendezvényeken való részvétel alól az osztályfőnök is adhat felmentést.
 1. Az iskolai ünnepélyeken való részvétel minden tanuló számára kötelező. Indokolt esetekben távolmaradást az osztályfőnök is engedélyezhet.
 1. Az iskola által szervezett szakkörökbe, sportkörökbe szülői hozzájárulással a tanuló önként jelentkezhet. Arról  kimaradni  csak írásbeli kérelem benyújtását követően lehetséges.
 1. Az emelt szintű tantárgyak oktatásában résztvevőknek a tantárgyi órán való részvétel kötelező.
 1. A tanuló a nevelő javaslatára korrepetáláson vehet részt.

 

 1. A tanulók tagjai lehetnek az iskolán kívüli egyesületeknek  szülői engedéllyel, melyről az osztályfőnököt tájékoztatni kell.

Az iskola működési rendje:

 

 

 1. A tanítás  általában 8 órakor kezdődik  és 14.20 óráig tart.

Minden diák a tanítás kezdete előtt 10 perccel korábban érkezik meg az iskolába, elfoglalja a helyét a tanteremben, vagy a szaktanterem előtt fegyelmezetten várja tanárát.

 

Amennyiben a tanítási órák zavartalan megtartásához szükséges, úgy a tanítás kezdődhet 7.10 órakor is. /tanévenként az iskolai órarend ennek megfelelően készül el/

 1. Az órák 45 percesek, az óraközi szünetek 15 illetve 10 percesek. A tízórai szünet kivételével – ha az időjárás engedi – a tanulók az udvaron tartózkodnak.
 1. Előzetes szülői kérés alapján 6.30-7.30 óráig reggeli ügyeletet biztosítunk a korábban érkező tanulóknak. A nevelői és tanulói ügyelet 7.30 órától működik.

 

 

Az iskolában a tanítási órák és az  óraközi szünetek rendje a következő:

 1. óra              7.10 –     7.55        
 2. óra              8 00    −     8 45
 3. óra                9 00    −     9 45
 4. óra              10 00   −   10 45                                                                                             5. óra              10 55    −   11 40
 5. óra              11 50   −   12 35
 6. óra              12 40   −   13 25
 7. óra              13.35 -    14.20

 

napközi otthon: 11.40- 16.00 óráig                       tanulószoba: 13 - 16 óráig

 1. Az ebédeltetés 11.45 órától 14 óráig tart nevelői felügyelet mellett.
 1. Az utolsó órát tartó nevelő az iskolában étkező tanulókat elkíséri az ebédlőbe, ahol a tanulók kulturáltan és fegyelmezetten fogyasztják el az ebédet.
 1. A szünetekben az iskolai rendről és fegyelemről a nevelői és a tanulói ügyelet gondoskodik.
 1. Az iskolai büfét kulturáltan és fegyelmezetten vehetik igénybe a tanulók.
 1. Tanítási idő alatt a tanulók az iskolából engedély nélkül nem távozhatnak el.
 1. A napközis foglalkozások a tanítási órák után, a tanulószobai foglalkozások 13.30 órakor kezdődnek. A tanulószobai foglalkozások előtt nevelői ügyeletet tartunk.
 1. Tanítási idő után az iskola udvarán a tanulók csak szervezetten és engedéllyel tartózkodhatnak.
 1. A tanítás befejezése után a tanulók előzetes jelentkezés alapján tanítási órán kívüli foglalkozásokon vehetnek részt. / szakkör, sportkör, kézműves foglalkozások, játékdélutánok stb./
 • A délutáni foglalkozások általában 14 órakor kezdődnek, ettől eltérő időpontban foglalkozást csak az igazgató engedélyezhet.
 • A délutáni foglalkozások időtartama 60 perc.
 • Ha két egymást követő foglalkozáson vesz részt a tanuló, és másik terembe megy,

      néhány perces távolmaradása nem minősül késésnek.

 1. Mulasztás esetén a tanuló értesíti osztályfőnökét a mulasztás okáról. 3 napon túli mulasztást csak orvosi igazolással lehet igazolni. Félévente 3 napot a szülő is igazolhat. Rendkívüli esetben a szülő kérésére 3 napon túlra tervezett mulasztást csak az igazgató engedélyezhet.
 1. A tanítási óra megkezdése után érkező tanuló későnek minősül. A késés idejét az órát tartó pedagógus a napló megjegyzés rovatában rögzíti. A késések ideje összeadódik, és igazolásuk az egyéb mulasztásokhoz hasonlóan történik.
 1. Az igazolatlan hiányzás befolyásolja a tanuló magatartásának minősítését.
 1. Az étkezési csekket legkésőbb minden hónap  10-ig kell befizetni, de legkésőbb 15-ig.

16.A tájékoztató füzet pótlása / elvesztés, egyéb ok miatti megsemmisülés esetén / a postaköltséggel növelt ár megtérítése mellett történik. Az új tájékoztató füzetbe az érdemjegyek, a dicséretek, valamint a fegyelmező bejegyzések pótlólag beírásra kerülnek. A füzet elvesztése amennyiben a tanuló hibájából történik, fegyelmi vétségnek minősül.

17.A tanulói tankönyvtámogatás minden évben a vonatkozó rendelet szerint, rászorultság alapján az ifjúságvédelmi felelősök, valamint az osztályfőnökök véleményének meghallgatásával a nevelőtestület döntése alapján kerül kiosztásra. Az ehhez szükséges igazolásokat a szülők a megadott határidőre beszerzik.

 

A hetesek feladatai:

 

 1. A hetesek a tanítás megkezdése előtt érkeznek az iskolába. Az érkezés időpontja: 7.30 óra
 2. A két hetes a feladatát megosztva teljesíti
 3. Biztosítják a tanítás tárgyi feltételeit / tiszta tábla, kréta szemléltetőeszköz, szellőztetés, / a tiszta kulturált környezetet.
 4. Felügyelik az osztályt a tanár megérkezéséig.
 5. Jelentik a hiányzok nevét, az esetleges problémákat, gondokat, rendellenességeket.
 6. Ha a tanár nem kezdi meg pontosan az órát, akkor csengetés után 5 perccel megkeresik a szaktanárt, vagy jelzik az igazgatóhelyettesnek a tanár hiányát.
 7. A hetes figyelmezteti osztálytársait, hogy a termet rendben hagyják el.
 8. Távozáskor leoltják a világítást.
 9. Az utolsó óra után bezárják az ablakot.
 10. Ha a hetes hiányzik, az ő helyettese a névsorban utána következő tanuló lesz.
 11. A hetesi kötelezettség elmulasztása esetén, annak súlyosságától függően, az osztályfőnök dönt a fegyelmi büntetés módjáról.

 

A heteseket, munkájuk teljesítésében mindenki köteles segíteni.

 

Az ügyeletesek feladatai

 

Főbejárat:

 • Az ügyelet minden nap 7.30-kor kezdődik. és minden szünetre vonatkozik.
 • Az ügyeletes 7.30 előtt nem engedhet be tanulót az aulába.
 • 7.30-kor kinyitja a bejárati ajtót, és segíti a fegyelmezett bevonulást.
 • 7.30 – tól  8.00 –ig és szünetekben a büfénél várakozók között fegyelmet tart
 • Szünetekben a vásárlás után a főbejáraton nem mehetnek ki a tanulók az udvarra, csak az aulán keresztül.
 • Becsöngetés után mindenkit a terembe küld.
 • A főbejáraton át a tanuló az iskolát csak engedéllyel hagyhatja el.

Udvari ügyelet:

 • Az ügyelet 7.30-től kezdődik és 11.50-ig tart.
 • Kicsengetéskor kinyitja a bejárati ajtót, segíti a fegyelmezett kivonulást
 • Becsöngetéskor a bejárati ajtónál segíti a bevonulást, az udvar távoli részéből beküldi a tanulókat. A szünetek végén becsukja az ajtókat.

 

Emelet, aula:

 • Az ügyelet 7.30-kor kezdődik, és minden szünetre vonatkozik.
 • A tízórai szünet kivételével kiküldi a tanulókat az udvarra, ellenőrzi a mellékhelyiségeket is. Ha fegyelmezetlenséget tapasztal, intézkedik, vagy szól az ügyeletes pedagógusnak.
 • Tízórai szünetben segíti a hetesek munkáját.
 • Ügyel arra, hogy becsöngetések után ne tartózkodjanak tanulók a folyosókon. Munkája végeztével ő is bemegy órára.

 

Hátsó udvari bejárat:

 • Az ügyelet 7.30-kor kezdődik, és a szünetekre vonatkozik.
 • Kinyitja a szünet elején az ajtókat, a folyosón tartózkodókat kiküldi az udvarra. Ügyel a mellékhelyiségek rendjére, és hogy ott fölöslegesen ne tartózkodjon tanuló.
 • A szünet végén bezárja az ajtókat.

 

A tanulók jutalmazásának formái és rendje:

A szaktárgyi, kulturális és sport terén kiemelkedő eredményt elért tanulók jutalmazásban részesülhetnek. A jutalmazás lehet oklevél vagy tárgyjutalom / általában könyv /

 

A tanulók az alábbi dicséretekben részesülhetnek:

 

 • szaktanári dicséret,
 • osztályfőnöki írásbeli dicséret
 • a diákönkormányzat dicsérete
 • igazgatói írásbeli dicséret
 • nevelőtestületi dicséret

 

A nem hiányzó tanulók elismerő oklevélben részesülnek.

Minden tanév végén az alábbi címek adományozására kerül sor a nevelőtestület javaslata alapján:

„ A Váci  Radnóti Miklós Általános Iskola kiváló tanulója”

„ A Váci  Radnóti Miklós Általános Iskola kiváló alsó tagozatos tanulója”

„ A Váci  Radnóti Miklós Általános Iskola kiváló sportolója”

 

 

 

A tanulókra vonatkozó fegyelmi eljárás szabályai, a tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések:

 

Az a tanuló, aki az iskolai házirendet vagy az iskola kialakult hagyományait súlyosan megsérti, büntetésben részesül.

 

Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül.

A büntetés fokozatai:

           

            - osztályfőnöki, szaktanári írásbeli figyelmeztetés

            - osztályfőnöki intés

            - osztályfőnöki megrovás

            - igazgatói írásbeli figyelmeztetés

            - igazgatói intés

            - igazgatói megrovás

            - nevelőtestületi megrovás

            - fegyelmi eljárás

A fegyelmi  eljárások fokozatai a magatartási füzetbe, az osztálynaplóba és a tájékoztató füzetbe beírásra kerülnek.

 

Kirívóan súlyos fegyelmezetlenség esetén az egyes fokozatok átléphetők.

Az igazgatói büntetések egyes fokozatait megelőzhetik a diákönkormányzat fegyelmi bizottsága előtti elbeszélgetések, valamint a nevelőtestület előtti szülőkkel történő esetmegbeszélések.

 1. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell tekinteni.
 2. A tanulót a kötelességszegés súlyosságát tekintve igazgatói  büntetésben kell részesíteni, az alábbi esetekben :
 3. az agresszió megnyilvánulása, mint a másik tanuló megverése, bántalmazása,
 4. egészségre ártalmas szerek iskolába hozatala, fogyasztása, mint: dohány, szeszesital, drog
 5. szándékos károkozás,
 6. az iskola nevelőinek, és alkalmazottainak, azok emberi méltóságának megsértése
 7. ezeken kívül, minden olyan cselekmény, amely a büntető törvénykönyv alapján bűncselekménynek minősül.
 1. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén, a tanulóval szemben a magasabb jogszabályokban előírtak szerint fegyelmi eljárás indítható.
 1. A fegyelmi eljárás megindításáról az intézmény vezetője, az iskola igazgatója vagy a nevelőtestület dönt.
 1. A fegyelmi eljárásról a szülőt hivatalosan értesíteni kell, és meg kell idézni fegyelmi tárgyalásra.
 1. A büntetés fokozatát írásba kell foglalni,  és azt a szülő tudomására kell hozni.
 1. A gondatlan vagy esetleg szándékos károkozása esetén a tanuló törvényes képviselője, szülője kártérítésre kötelezhető a magasabb jogszabályokban előírt módon és mértékben.
 1. A kártérítés mértékét, a körülmények figyelembevételével, az iskola igazgatója határozza meg.

 

A szülők tájékoztatása a tanulók haladásáról, tanulmányi

munkájáról :

 1. A szülőket a tanulók egyéni továbbhaladásáról a nevelők a következő módon tájékoztatják: szóban:
 • családlátogatásokon,
 • szülői értekezleteken
 • nevelői fogadóórán
 • írásban: tájékoztató füzetben (ellenőrző könyv)
 1. Minden hónap első hétfőjén 17 órától fogadóórát tartunk. Az időponttól való eltérésről a szülőket a tájékoztató füzetbe történő bejegyzéssel értesítjük.

 

Elektronikus napló tervezett használatáról: amennyiben az iskola technikai feltételei adottak lesznek,  a nevelőtestület véleményének kikérése mellett az elektronikus naplót bevezetjük.

 • A szülők a fogadóórán kívül is fordulhatnak rendkívüli esetben az igazgatóhoz, osztályfőnökhöz, szaktanárhoz előzetes időpont egyeztetés alapján.
 • A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról, az iskola igazgatója: a szülői munkaközösség választmányi ülésén minden félév elején, a porta melletti hirdetőtáblán folyamatosan tájékoztatja,az osztályfőnök: az osztályok szülői értekezletein tájékoztatják.
 • A tanuló, a szülő jogsérelem esetén az osztályfőnökhöz illetve az iskola igazgatójához fordulhat a sérelem elszenvedésétől számított 15 napon belül.
 • Az iskola egész területén tilos a dohányzás! /a 2011. évi  XLI. törvényrendelkezése alapján/

 

A tanulók számonkérése, a dolgozatírás rendje:

 

 1. A dolgozat egy témakör 3 vagy ennél több óra anyagára épülő számonkérési forma.
 2. Magyar irodalomból a fogalmazás dolgozatok témazáró dolgozatnak minősülnek.
 1. Egy tanítási napon, a tanuló legfeljebb 2 /kettő/ dolgozatot írhat a felső tagozaton, az alsó tagozaton 1 /egy/.
 2. A nevelő két héten belül köteles ezeket kijavítani, a tanuló számára kiosztani.
 1. A témazáró dolgozat kivételével más dolgozat hazavihető, és a szülőkkel megismertethető.
 2. Amennyiben a szülő a témazáró dolgozatba is betekintést kíván tenni, úgy arra az iskolában, a szaktanár jelenlétében nyílik lehetősége a fogadóóra keretében.
 1. Az írásbeli felelet nem minősül dolgozatnak.
 1. A dolgozatok javításával, értékelésének szempontjaival kapcsolatos kérdéseiket a tanulók feltehetik, arra választ kell kapniuk.

 

A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyon jogára vonatkozó szabályok:

 1. A köznevelési törvény alapján a tanuló által előállított dolog, alkotás értékesítése esetén díjazás illeti meg.
 1. A díjazás mértékéről előzetesen a tanulóval az intézmény állapodik meg.
 1. A tanulók a tanítási órákon, napközis foglalkozásokon, szabadidős tevékenységek ideje alatt készített, előállított alkotásaikat hazavihetik.

       Egyéb, az intézményre vonatkozó szabályok:

Testnevelési foglalkozásra, edzésre vonatkozó külön szabályok:

 • A tornaterem és az öltöző területén azok a diákok tartózkodnak, akiknek testnevelés órájuk van.
 • A tanuló a tornateremben csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat.
 • A testnevelési órákon a tanulók kötelessége, önmaga és társai testi épségét védő szabályokat, tanári utasításokat betartani.
 • A tanulók a hosszú hajukat kötelesek összefogni.
 • A délutáni spotfoglalkozást csak tanár, edző, vagy megbízott nevelő vezetheti.
 • A tornatermet a tanuló egyedül nem használhatja. 
 • A spoteszközöket a tanulók csak tanári felügyelet mellett használhatják.
 • Az öltöző nyitásáért és zárásáért a szaktanár a felelős.
 • A felmentettek a testnevelés óra ideje alatt az iskolát nem hagyhatják el,  osztályukkal az órán kell tartózkodniuk.
 • A sportfoglalkozáson a tanulóknak – utcai (iskolai) ruházat helyett – sportfelszerelést (tornacipő, edzőcipő, póló, trikó, tornanadrág, melegítő) kell viselni.
 • A sportfoglalkozáson a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt, nyakláncot, lógó fülbevalót.

 Az ideiglenesen felmentett tanulók is a tornateremben tartózkodnak, azt csak a nevelő

      engedélyével hagyhatják el.

A Nemzeti Köznevelésről  szóló 2011. évi CXC. törvény 35.§ értelmében,               2013. szeptember 1-től az állami általános iskolában az etika óra vagy az ehelyett választható, az egyházjogi személy által szervezett hit- és erkölcstan óra a kötelező tanórai foglalkozások része.

A hit- és erkölcstan óra az iskolai nevelés –oktatás  felmenő rendszerben kerül bevezetésre.

 A többi évfolyamon a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX: törvény szerinti fakultatív hit- és erkölcstanra vonatkozó rendelkezései kifutó rendszerben érvényesek.

 

 

A fakultatív hit-és vallásoktatás idejének, helyének

meghatározása:

 1. A hit- és vallásoktatáson való részvétel a tanuló számára önkéntes.
 2. Az iskola együttműködik a város történelmi egyházaival.
 3. Megfelelő létszámú foglalkozáshoz tantermet biztosít az iskola tanítási rendjéhez igazodva.
 4. A tanulók hit-és vallásoktatását az egyházi jogi személy által kijelölt hitoktató végzi.
 5. A tanév elején közös egyeztető megállapodásoknak megfelelő időpontokban tartják óráikat.
 6. Az iskolai házirend betartása a hitoktatáson részvevő tanulóknak is kötelező.
 7. Az intézmény vezetője a hitoktatás működésének rendjét, helyét, idejét bejelentés nélkül is ellenőrizheti.


Házirend a napközi otthonban

Intézményünkben az iskolai házirend a napközis tanulókra is érvényes.

Általános tudnivalók:

 

 1. A napközibe való felvételi igényt a szülők előre, minden év májusában a felvételi lapon kérhetik.
 2. Ez történhet az l. osztályba való beiratkozáskor, év végén, indokolt esetben a tanév bármely időszakában.
 1. A napközis foglalkozások ideje a csoportok heti rendjétől függően kötött, ezért attól eltérni csak kivételes esetben lehet /pl. szakkörök, hittan, sportkör stb./
 2. A foglalkozások ideje: a tanóra befejezésétől – 16-ig tart.

 

 1. Szülői igény esetén a tanulók számára 16 óra és 16.30 óra között az iskola felügyeletet biztosít.
 1. A napközis csoportok átvétele az utolsó óráról való kicsöngetéskor történik.
 2. A foglalkozásról a szülő írásbeli kérelme alapján lehet elengedni a tanulót.
 1. Az ebédlőben nevelői felügyelettel, az időbeosztásnak megfelelően étkeznek.
 2. Törekedni kell a helyes étkezési kultúra kialakítására.
 1. A délutáni foglalkozásokon a tanuló iskolai felszerelése mellett szükséges a tisztasági csomag használata is.
 1. A napközis nevelők az étkezés és a tanulási foglalkozások között levegőzési, és szabadidős foglalkozásokat szerveznek a gyerekek számára, ahogyan azt a csoportok elfoglaltsága megengedi.
 1. Tanulási időben a délelőtt feldolgozott anyag gyakorlása, az írásbeli és szóbeli házi feladatok elkészítése történik.
 1. Tanulási időkeret:             1- 2.osztályban                 1 óra
 1. osztályban                   1 óra 20 perc
 2. osztályban                   1 óra 30 perc
 1. A napközis tanuló köteles a tanulmányi munkában fegyelmezetten, a képességeihez mérten a leghatékonyabban részt venni.

 

 1. A tanulási foglalkozásokat a szülők, hozzátartozók, idegenek nem zavarhatják.
 1. A tanuló a napköziből csak a szülő személyes vagy írásbeli kérelmére távozhat el.

 

 1. A szülők értesítése gyermeke magatartásáról, szorgalmáról az üzenő füzeten keresztül történik.
 2. Fegyelmezetlen magatartás miatt a tanuló másik csoportba áthelyezhető ill. súlyosabb esetben fegyelmi vizsgálat után sor kerülhet a napköziből való kizárásra.

 

 1. A napköziben tanúsított magatartás az iskolai értékelés részét képezik.


A tanulószoba házirendje

 

 

 1. A tanulószobai foglalkozásra a tanév elején lehet jelentkezni. Indokolt esetben tanév közben is lehetséges a tanuló tanulószobai felvétele.
 1. A tanulószobai foglalkozások 13 - 16 óráig tartanak. A foglalkozások az ebédeltetéssel kezdődnek. Az uzsonnázás a tanulási idő után  a nevelő irányításával történik.
 1. A foglalkozásokon az aznapi írásbeli feladatok elvégzése és a másnapra való felkészülés történik. A számonkérés a tanulószobai foglalkozást tartó nevelő feladata.
 1. A tanulószobai foglalkozások alól felmentést az osztályfőnök, a tanulószoba vezető, a foglalkozást tartó nevelő adhat.
 2. A felmentés adható sportkörre, zenei, szakköri stb. foglalkozásra, szülő-gondviselő kérelemre.
 • Az étkezési díj befizetését igazoló csekket minden hó 10-ig legkésőbb 15-ig köteles a szülő befizetni.
 • A tanulószoba vezetője a tanév elején az osztályfőnök segítségével felméri a tanulószobára jelentkező tanulókat.
 • Segít a tantárgyfelosztás alapján kijelölt pedagógusok tanulószobai beosztásának megszervezésében.
 • Szervezi és figyelemmel kíséri a tanulószobai korrepetálások rendjét.
 • Felméri a tanulószobás tanulók étkezési igényeit, ellenőrzi az étkezés rendjét.
 • Nyilvántartja a hiányzó tanulókat.
 • A menza vezetője a felső tagozatos tanulók étkezésének megszervezéséért felelős. Ezt a munkát a tanulószoba vezetőjével összehangolva végzi.
 1. Figyelemmel kíséri az étkezési térítési díjak időben történő befizetését.

Az iskolai könyvtárra vonatkozó szabályok:

 

A tanulók egyéni tanulását, önképzését, a tanítási napokon a tanórák után, a napközis foglalkozások ideje alatt látogatható iskolai könyvtár segíti.

 1. A könyvtár szolgáltatásait csak az iskolai könyvtárba beiratkozott tanulók és az                intézmény dolgozói vehetik igénybe.
 2. A könyvtárba kabátot, táskát  behozni nem szabad, ezek elhelyezése a folyosói faliszekrénybe történik.
 3. A könyvtárban étkezni  tilos!
 4. A könyvtárban tartózkodás ideje alatt,  hangos beszéddel egymás munkáját nem lehet zavarni.
 5. A könyvtár használata ingyenes.

6.A könyvtári állomány nagyobbik része kölcsönözhető, vagy részben kölcsönözhető, kisebbik része csak a könyvtárban olvasható.

 

 1. A könyvek kölcsönzési idejét a könyvtáros a szabályoknak megfelelően határozza meg.

                                 

 1. A kölcsönzés ideje 2 hét, kétszer  hosszabbítható  újabb két hétre.
 1. Ha a tanuló a könyvtári könyvet elveszíti, vagy megrongálja, köteles az okozott kárt megtéríteni.  

A kölcsönző tanuló, / a kölcsönző tanár is/ anyagilag felel a könyvek megrongálásával vagy elvesztésével okozott kárért.

 Az elvesztett  vagy megrongált dokumentumot az olvasó köteles azonos példánnyal pótolni vagy a mindenkori beszerzési értéket kell megtéríteni. 

 1. A tanév végén a könyvtári tartozásokat rendezni kell.
 1. A tanév végén, ha  a tanuló a tartozását többszöri felszólításra sem rendezi, a könyvtáros a tanuló osztályfőnökéhez fordulhat.
 1.  A könyvtár  mindenkori  nyitva tartása a könyvtár bejárati ajtaján kerül kifüggesztésre.           

                   

                         A  könyvtár nyitvatartási rendje:

                                

                                  hétfő:            12 -16 óra

                                  kedd:            10 -16 óra

                                  szerda:         10- 16 óra

                                  csütörtök:    11 -16 óra

                                  péntek:         12-15 óra

 

13.  A tanulói jogviszony  és az alkalmazotti  munkaviszony megszüntetése csak a könyvtári tartozás rendezése után  történhet meg.

14.  A számítógépet és azok perifériáit csak rendeltetésüknek megfelelően szabad használni.  A  számítógépeket  a diákok  tanítás után, szabadidejükben használhatják. A gép mellett elhelyezett füzetben / a visszakereshetőség érdekében/ a tanulóknak aláírásukkal jegyezni kell mettől- meddig használták a gépet.

15.  Az informatikai eszközeinek épségére, szabályos kezelésére mindenkinek kötelessége ügyelni. Amennyiben rongálás történik, akkor a mindenkori használó a kárt megtéríteni köteles.

 1.  A tanítási szünetben a könyvtár zárva tart.


Számítógéppel  felszerelt  terem  használatára  vonatkozó                szabályok:

 

 1. A számítógéppel és interaktív táblával felszerelt teremben csak az órát tartó tanár                         

felügyelete mellett lehet tartózkodni.

 1. A terem ajtaját zárva kell tartani, zárás előtt áramtalanítani kell.
 1. A teremben az esztétikus, higiénikus, folyamatos munkavégzés feltételeit kell megtartani.
 1. Ételt, italt bevinni, ott elfogyasztani tilos!
 1. A számítógépeket rendeltetésszerűen kell használni.

 

 1. Az elektromos hálózatba más  nem  odaillő berendezéseket csatlakoztatni nem lehet.
 1. Tilos a számítógépek hardver és szoftver beállításait módosítani, a telepített rendszer és más alkalmazói program paramétereit, jellemzőit megváltoztatni.
 1. Tilos a mások személyes adatait feltenni, munkáit elolvasni, letörölni, módosítani.          Illetéktelenül adatokhoz hozzáférni, a jogosultságot kijátszani, a védelmi rendszert feltörni.
 1. Bármilyen meghibásodást észlel, azonnal szólnia kell a szaktanárnak.
 1. Az interneten csak az iskolába illő oldalakat lehet látogatni.
 1. Tilos az internetre személyiségi jogokat sértő adatokat feltenni.
 1. A számítógépes hálózat szabályait mindenki köteles betartani.

 

Az intézmény óvó- védő előírásai:

 

 1. A tanév első osztályfőnöki óráján a tanulók részére baleseti és tűzvédelmi oktatást kell tartani. Az oktatásnak ki kell terjednie a tanulók egészségének és testi épségének védelmére vonatkozó előírásokra, a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokra, a tilos és az elvárható magatartásformák ismertetésére. Az ismertetés tényét és tartalmát dokumentálni kell!
 1. Fel kell hívni a tanulók figyelmét a baleseti veszélyekre és azok következményeire minden olyan foglalkozás előtt, amikor egészségüket, testi épségüket veszélyeztető körülmények állhatnak fenn. Pl. tanulmányi kirándulás, tanulmányi séta, technika, számítástechnika, kémia, fizika, testnevelés óra, sportkör, hulladékgyűjtés stb.
 1. Meg kell ismertetni a tanulókkal a gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályait, a szabályok helyes alkalmazását. Lehetőség szerint a szabályok alkalmazását ellenőrizni kell, különös tekintettel az iskolába érkezés, illetve az iskolából való távozás körülményeire.
 1. Meg kell teremteni a nevelés és oktatás biztonságos feltételeit. Ennek érdekében rendszeres intézményi szemlét kell tartani a tanulóbaleseteket előidéző okok feltárására, illetve az okok megszüntetésére.
 1. Az osztályfőnöki órák keretében évente legalább két alkalommal felvilágosító oktatást kell tartani a káros szenvedélyek romboló hatásairól. Az oktatásba szükség szerint be kell vonni az egészségügyi dolgozókat, illetve a rendőri szerveket.
 1. Minden osztályfőnöknek feladata, hogy a veszélyeztetett gyermekeket kiszűrje és jelezze az ifjúságvédelmi felelősnek. Az osztályfőnöki és az ifjúságvédelmi felelős együttműködésével a veszélyeztetett gyermekek családi hátterét fel kell térképezni és lehetőség szerint a veszélyeztetettség okait fel kell tárni, ha szükséges külső segítséget felhasználva.

Ennek érdekében rendszeres kapcsolatot kell tartani a gyermekjóléti szolgálattal, illetve egyéb intézményen kívüli gyermekvédelmi feladatot ellátó intézménnyel

 1. A szülőket tájékoztatni kell a gyermek és ifjúságvédelmi felelősök személyéről, fogadóidejéről, valamint feladatairól. Jól látható helyen közzé kell tenni a gyermekvédelmi feladatot ellátó legfontosabb intézmények címét, illetve telefonszámát.
 1. Az intézménynek lehetőséget kell biztosítani, hogy az iskolaorvos, a védőnők, illetve egyéb szakemberek bevonásával a gyermekek rendszeres egészségügyi ellátásban – kérés esetén – pszichológiai tanácsadásban részesüljenek. /védőoltás, szemészeti, belgyógyászati szűrővizsgálat, speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkozás stb./
 1. Az iskolának olyan működési rendet kell kialakítani, mely segíti a gyermekek        egészséges fejlődését:
 • felzárkóztató, tehetséggondozó munka,
 • kellő pihenőidő, tartalmas szabadidő,
 • rendszeres testmozgás.
 1. A rászoruló tanulók részére biztosítani kell a napközis vagy tanulószobai ellátást, illetve a rendszeres étkeztetést. Szükség esetén kedvezményes ellátásban kell részesíteni a rászorulókat.
 1. Tűz és bombariadó esetére az intézménynek kivonulási, mentési tervvel kell rendelkeznie, melyet az intézmény valamennyi dolgozójának ismernie kell. A kivonulási tervet minden tanteremben, valamint a portán ki kell függeszteni. Az intézmény kivonulási tervét a melléklet tartalmazza. Évente egy alkalommal kivonulási próbát kell tartani.
 2. Tűz és bombariadó esetére az intézménynek kivonulási alaprajznak megfelelően, lehetőleg a leggyorsabban, fegyelmezetten kell elhagyni az épületet.

A tanulókat az udvaron az épülettől minél távolabbra kell kísérni.

A tanulók biztonságba helyezése után, lehetőség szerint segíteni kell az oltásban és a vagyonmentésben annak érdekében, hogy minél kevesebb kár keletkezzen.

A fontos dokumentumok / bizonyítványok, anyakönyvek, osztálynaplók stb./ mentéséért felelős:

 • az iskolavezetés
 • iskolatitkár
 1. A tűzoltóknak minden segítséget meg kell adni az oltás érdekében.

A tanulók által nem, vagy csak felügyelet mellett használható eszközök, gépek:

 1. Az iskolában keményforrasztás, ív- és lánghegesztés, ipari gázpalack, illetve tartály felszerelése az épületen szakkivitelező által folytatott építési, felújítási, javítási munka kivételével nem végezhető.
 1. A tanuló által nem használható gépek, eszközök:
 • villamos köszörűgép
 • barkácsgép faesztergálásra,
 • körfűrész, kombinált gyalugép.
 1. A tíz évesnél idősebb tanulók által pedagógus felügyelete mellett használható eszközök gépek.
 • villamos fúrógép,
 • barkácsgép a következő tartozékokkal: korong- és vibrációs csiszoló, dekopírfűrész, polírkorong,
 • törpefeszültséggel működő forrasztópáka
 • 220 V feszültséggel működő, kettős szigetelésű, úgynevezett „pillanat” –forrasztópáka
 • villamos háztartási gépek /tűzhely, főzőlap, kávéfőző, kávédarálógép, robotgép, vasaló, varrógép/
 • segédmotoros kerékpár szerelési gyakorlathoz / az üzemanyagot és a motort nem kezelheti a tanuló/.
 1. Számítógép csak a pedagógus felügyelete mellett használható.
 1. A tanteremben a televíziót az interaktív táblát és kiszolgáló egységeit csak pedagógus kezelheti.

 

A  Váci  Radnóti Miklós Általános Iskola házirendjének elfogadása és jóváhagyása

                          

Záró rendelkezések:

     

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola házirendjének módosítását és  kiegészítéseit

 a szülői munkaközösség és az iskolai diákönkormányzat  véleményezte, a benne foglaltakkal egyetértettek és elfogadásra javasolták.              

 

                                                                                    ……………………………..                                                                     Vác, 2017. március 30.                                                            igazgató                

 

A Váci  Radnóti Miklós Ált.  Iskola  házirendjét az iskolai diákönkormányzat véleményezte,a benne foglaltakkal egyetértettek és elfogadásra javasolták.

 

 

 

Vác, 2017. március 30.                 

…………………………………..                  ………………………………………….

Iskolai diákönkormányzat elnöke                     Diákönkormányzatot segítő pedagógus

 

 

 

A Váci  Radnóti Miklós Általános Iskola  házirendjét a szülői munkaközösség  véleményezte,  a benne foglaltakkal  egyetértettek és  elfogadásra javasolták.

 

 

 

Vác, 2017. március 30.                                    ………………………………….

                                                                           Szülői munkaközösség elnöke

A  Váci Radnóti Miklós Általános  Iskola nevelőtestülete a házirend módosítását a                     2017. március 31. rendkívüli  megbeszélésén  elfogadta.

 

 

                                                                                    .........................................                                                          Vác, 2017. március 31.                                                              igazgató

                                          Legitimációs nyilatkozat

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola  2017. március 31-én az iskola házirendjének a                 

nevelőtestület által kiegészített és a javaslatokkal elfogadott végleges tartalmát a szülői    

munkaközösség megismerte és elfogadta.

Az elfogadásakor a rendeletben  meghatározottak   szerint a diákönkormányzat és a szülői

munkaközösség egyetértési és véleményezési jogát gyakorolta.

Vác, 2017. március 30.                                                     …………………………………..

                                                                                                            igazgató

………………………………………                                 ………………………………….

   a szülői munkaközösség elnöke                                         a diákönkormányzatot segítő

                                                                                                             pedagógus

                            

                                            Jegyzőkönyv

Készült: 2017. március 30-án a Szülői Munkaközösség megbeszélésén.

helye: Váci Radnóti Miklós Általános Iskola   

Napirend:  A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola házirendjének tanulói jogviszonyaira vonatkozó kiegészítésének megismerése, véleményezése. 

Laczi István  igazgató úr köszönti  a szülőket, majd felkéri Dóra Erzsébet igazgató helyettest a jegyzőkönyv vezetésére. A jegyzőkönyv hitelesítésére  Szalai Enikőt a szülői munkaközösség elnökét és Nagy Ágnes nevelőt.

Laczi István igazgató úr elmondta, hogy iskolánk házirendjének a tanulókra vonatkozó szabályzatát  törvényességi szempontból megvizsgáltuk, a jelenlegi jogszabályok változásainak megfelelően néhány témakörében kiegészítettük.

A kiegészítéseket részletesen ismertette.

A szülők véleményezési jogukat gyakorolva, a házirend kiegészítéseit elfogadták, további hozzászólás nem volt.

Igazgató úr megköszönte a részvételt és az értekezletet bezárta.                

Vác, 2017.  március 30. 

……………………………………..                                 ……………………………………

            Laczi István                                                                          Dóra Erzsébet ig.h      

              igazgató                                                                            jegyzőkönyv –vezető

……………………………………..                                     …………………………………..

      Szalai Enikő  SZMK  elnök                                                     Nagy Ágnes  tanár

                                                Jegyzőkönyv

Készült: 2017.  március 30-án  a Diákönkormányzat ülésén.

helye: Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanterme

Napirend: A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola kiegészített házirendjének megismerése, a törvényben foglaltaknak megfelelően a véleményezési jog érvényesítése. 

Laczi István igazgató úr  köszönti a diákokat,  a megjelent  diák-önkormányzati képviselőket, majd felkéri Flamichné S. Erzsébet ig. helyettest a jegyzőkönyv vezetésére, a jegyzőkönyv hitelesítésére  pedig   Nagyné K. Emőke diákönkormányzatot segítő pedagógust. 

Laczi István  igazgató úr elmondta, hogy iskolánk házirendjét törvényességi szempontból a jogszabályoknak megfelelően megvizsgáltuk és  néhány témakörben kiegészítettük.

A kiegészítéseket részletesen ismertette a diákokkal.

A tanulók a kiegészítéseket megismerték, véleményezési jogukat gyakorolva elfogadták.

További hozzászólás nem volt, Laczi István igazgató úr  megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

Vác, 2017. március 30.           

………………………………………                              ……………………………………..

             Laczi István                                                               Flamichné S. Erzsébet ig. h

               igazgató                                                                           jegyzőkönyv –vezető

                                                 ……………………………………..

                                                           Nagyné K. Emőke 

                                                diákönkormányzatot segítő pedagógus

                                                     Jegyzőkönyv

Készült: 2017.  március 31.                                                                                                            A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola rendkívüli nevelőtestületi értekezletén

Helye: az iskola tanári szobája

Jelen vannak: a nevelőtestület tagjai

Napirendi pontok:1.Az intézmény házirendjének a tanulókra vonatkozó szabályzatának

kiegészítése

           2.A  2017/2018.  tanév előkészítésével kapcsolatos feladatok,                                 az  1. osztályosok beiratása                                                                          

 1. Egyebek

Laczi István  igazgató úr köszönti a nevelőtestületet, majd ismerteti a napirendi pontokat. A napirendi pontokat a nevelőtestület egyhangúlag elfogadta, majd felkérte Dóra Ezsébet ig. helyettest a jegyzőkönyv vezetésére, a jegyzőkönyv hitelesítésére Muzsik Edit és Nagy Ágnes mk. vezetőket.

Igazgató úr a bevezetőjében elmondta, hogy iskolánk házirendjének a tanulókra vonatkozó szabályzatát törvényességi szempontból megvizsgáltuk, a jelenlegi jogszabályok változásainak megfelelően néhány témakörében kiegészítettük.

A nevelőtestület a kiegészítéseket megismerte és javaslataival kiegészítette.

A kiegészítéseket Dóra Erzsébet ig. h ismertette.

A házirendet a nevelőtestület egyhangúlag elfogadta, további hozzászólás nem volt.  

Igazgató úr ismertette a következő időszak legfontosabb feladatait, az első osztályosok beiratkozásának idejét, a következő tanév tervezését. Az egyebek következtek. A feladatok megbeszélése után  Laczi István igazgató úr megköszönte a nevelőtestületnek a felkészülését az előzetesen végzett munkáját.

Mindenkinek jó munkát kívánt a következő időszakra, majd az értekezletet bezárta.

Vác, 2017. március 31.    

……………………………………                               …………………………………….  

           Laczi István                                                                    Dóra Erzsébet ig.h

             igazgató                                                                         jegyzőkönyv vezető

 

 

…………………………………….                                  …………………………………..

   Muzsik Edit mk.vezető                                                 Nagy Ágnes mk. vezető                                 

 

Copyright © 2018 Pedellus Rights Reserved.